Investeringsaftrek

Voor natuurlijke personen
Eénmalige aftrek
Gespreide aftrek
Octrooien, energiebesparende investeringen
13,50 of 8%
-
Milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling
13,50 of 8%
20.50%
Investeringen in rookafzuig- of verluchtingssystemen 
13,50 of 8%
-
Andere investeringen
8%
-
Investeringen in beveiliging
20.50 of 8%
-
Investeringen in digitale vaste activa die dienen voor de integratie en exploitatie van digitale betalings- en factureringssystemen en de systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie
13,50 of 8%
 
Voor vennootschappen
Eénmalige aftrek
Gespreide aftrek
  KMO Andere  
Octrooien, energiebesparende investeringen
20 of 8%
13.50%
-
Milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling
20 of 8%
13.50%
20.50%
Investeringen ter bevordering van het hergebruik van verpakkingen 
van dranken en nijverheidsgoederen
3 of 8%
3.00%
-
Investeringen in rookafzuig- of verluchtingssystemen
20 of 8%
13.50%
-
Investeringen in zeeschepen 
30%
30%
-
Investeringen in beveiliging
20.50 of 8%
- -
Andere Investeringen 20 of 8% - -
Belastingskrediet O & O  
4.5886%
6.96795%
Investeringen in digitale vaste activa die dienen voor de integratie en exploitatie van digitale betalings- en factureringssystemen en de systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie 20 of 8%

 

Voorwaarden

Van toepassing voor KMO vennootschappen. 

Dit zijn vennootschappen die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden (art. 15 W.Venn.);

- balanstotaal: 4.500.000 EUR;
- jaaromzet excl. BTW: 9.000.000 EUR;
- jaargemiddelde personeelsbestand: 50

Wanneer meer dan één van de bedoelde criteria worden overschreden of niet meer worden overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich gedurende twee achtereenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan in dat geval in vanaf het boekjaar dat volgt op het boekjaar gedurende hetwelk meer dan één van de criteria voor de tweede keer werden overschreden of niet meer werden overschreden.


Bedoelde activa 

zijn de materiële of immateriële activa, in nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht, en die in België voor het uitoefenen van de beroepsactiviteit worden gebruikt. 
Zijn o.m. uitgesloten;

  • niet afschrijfbare activa, of activa die worden afgeschreven over minder dan 3 belastbare tijdperken;
  • personenauto’s en auto’s voor dubbel gebruik;
  • bij de aankoopprijs komende kosten.

De basisinvesteringsaftrek wordt toegepast op de aanschaffings- of beleggingswaarde. 
De gespreide investeringsaftrek wordt toegepast over de afschrijvingen.