Actua

Voldoende bedrijfsvoorheffing inhouden: beter voorkomen dan genezen

 

Het aanslagbiljet in de personenbelasting betreft een eindafrekening van de reeds betaalde voorheffingen. Bedrijfsvoorheffing wordt bij werknemers en bedrijfsleiders ingehouden op hun belastbare bezoldigingen door de werkgever, resp. de vennootschap. Het ingehouden bedrag wordt in principe berekend op basis van een Koninklijk Besluit. Nadien wordt de bedrijfsvoorheffing in het aanslagbiljet van de personenbelasting verrekend met de uiteindelijk verschuldigde belasting.

Omdat via het aanslagbiljet toch de juiste afrekening wordt gemaakt, zou je kunnen denken dat bedrijfsvoorheffing inhouden geen noodzaak is. Voornamelijk bij bedrijfsleiders worden bepaalde vergoedingen en/of voordelen van alle aard aangegeven zonder dat er bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden. Dit werd lange tijd gedoogd door de fiscus, maar afgelopen jaren is er een toename van controles op correcte inhouding bedrijfsvoorheffing bij zowel de vennootschap (uitbetaler), als de bedrijfsleider (genieter).

Als er onvoldoende bedrijfsvoorheffing werd ingehouden, blijft de vennootschap verplicht deze alsnog te betalen, zelfs als de bedrijfsleider de verschuldigde resterende personenbelasting ondertussen reeds betaald heeft. De vennootschap zal bij controle een bericht van wijziging van de fiscus ontvangen betreffende de bedrijfsvoorheffing. Nadien volgt er een aanvullende aanslag, inclusief nalatigheidsinteresten. Ook de bedrijfsleider zal vervolgens onderworpen worden aan controle. De fiscus zal de niet ingehouden bedrijfsvoorheffing beschouwen als voordeel in natura wat dus een extra bezoldiging uitmaakt. De bedrijfsleidersbezoldiging moet echter niet worden verhoogd als de bedrijfsleider de bedrijfsvoorheffing heeft terugbetaald (of zal terugbetalen) aan de vennootschap.

De betaalde bedrijfsvoorheffing is uiteraard verrekenbaar. Als dit niet spontaan gebeurt, kan de bedrijfsleider tegen de aanslag in de personenbelasting een bezwaarschrift indienen binnen het jaar volgend op de ontvangst van het aanslagbiljet. Er is immers extra bedrijfsvoorheffing naar de schatkist gestort zonder dat deze werd verrekend in de personenbelasting van de bedrijfsleider. In de praktijk valt het evenwel op dat de terugbetaling van de teveel geheven belastingen niet zo vlot verloopt.