Actua

RSZ-vrijstelling relance-uren geregeld

Het Interprofessioneel Akkoord (IPA) 2023-2024 voert 120 relance-uren voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025 in. Deze relance-uren kunnen gepresteerd worden bovenop het basiscontingent van vrijwillige overuren per kalenderjaar.

Concreet kan de werknemer;

  • in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2023: 120 bijkomende vrijwillige overuren presteren;
  • in 2024: 120 bijkomende vrijwillige overuren presteren;
  • in de periode van 1 januari 2025 tot en met 30 juni 2025: 120 bijkomende vrijwillige overuren presteren.

 

Belangrijk om weten is dat om de relance-uren te kunnen toepassen de gewone vrijwillige overuren niet moeten zijn opgebruikt. 
De gepresteerde relance-uren worden wel in mindering gebracht van het aantal netto-overuren in de horecasector waarvoor in het betrokken belastbare tijdperk een vrijstelling kan worden verleend.
De relance-uren moeten niet meegerekend worden voor de interne grens, noch voor de berekening van de arbeidsduur. Bovendien geven deze uren geen recht op overloon.

Aangezien er geen overloon verschuldigd is op deze uren komen deze niet in aanmerking voor de gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing overuren voor de werkgever of voor de vermindering van de belasting op overuren voor de werknemer.

De relance-uren zijn vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing.

Let wel: fiscaal gezien geldt de vrijstelling alleen als het loon voor het relance-uur niet hoger is dan het loon dat voor dat uur verschuldigd zou zijn als er geen sprake was van overwerk. De eventuele toeslagen voor zondagwerk, avondwerk, ... die voorzien zijn in een arbeidsovereenkomst of een collectieve arbeidsovereenkomst die ook verschuldigd zijn indien er niet wordt overgewerkt, worden niet als extra bezoldigingen beschouwd.
Indien een werkgever toch een overloontoeslag voor relance-uren toekent, wordt het relance-uur wel belast.

De vrijstelling op het vlak van inkomstenbelastingen wordt beperkt tot de bezoldigingen die uiterlijk op het einde van het tweede kalenderjaar volgend op het jaar waarin de overuren zijn gepresteerd, worden uitbetaald.

Om beroep te kunnen doen op relance-uren moet een voorafgaand schriftelijk akkoord afgesloten worden tussen werkgever en werknemer waarin de uitdrukkelijke wil tot uiting komt om vrijwillige relance-overuren te presteren. Dit akkoord heeft een geldigheidsduur van maximum 6 maanden.