Actua

Een bonus aan uw werknemers toekennen: mogelijkheden

 

1. Cash bonus

Wanneer u een bonus via het klassieke loon toekent, dan spreken we in vakjargon over een cash bonus. Het grote en zelfs unieke voordeel van de cash bonus, is dat u niet gebonden bent aan spelregels. U mag één werknemer een bonus uitbetalen en al de rest niet. En u hoeft zich ook niet te verantwoorden. Maar deze vrijheid heeft een prijskaartje natuurlijk, en dat is meteen het grote nadeel van de cash bonus. Een cash bonus is erg duur. De kostprijs kan oplopen tot een verbluffende 66% (= verschil tussen brutokost en netto voordeel). Voor deze bonus zijn de gewone spelregels van het loon (zowel op vlak van RSZ als fiscaal) van toepassing.

 

2. Warrants

Naast een cash bonus heb je ook de optie om warrants – aandelenopties - toe te kennen. Als werkgever spendeer je een bepaald budget aan warrants, die je werknemer op zijn beurt kan verkopen voor cash. Let op, je geeft geen aandelen in het eigen bedrijf.

 

3. CAO 90

De loonbonus (cao nr. 90), beter gekend als niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, is een voordelige salarisbonus. Het is een collectieve bonus die kan worden toegekend wanneer bepaalde vooraf vastgelegde doelstellingen worden bereikt. Het geïndexeerd sociaal grensbedrag bedraagt 3.558 EUR in 2022. Het geïndexeerde fiscale grensbedrag bedraagt daarentegen 3.094 EUR. De bedragen voor 2023 zijn nog niet bekend. De werkgeversbijdrage van 33% en de volledige bonus zijn fiscaal volledig aftrekbaar als beroepskost. Verder is er door de werknemer een solidariteitsbijdrage van 13,07% verschuldigd. De werknemer houdt 87% netto over van de netto loonkost van de werkgever. Belangrijk om weten is dat je bij dit type van bonus een procedure moet volgen.

 

4. Winstpremie

Een vierde mogelijkheid is de toekenning van een winstpremie. Het systeem van de winstpremie laat ondernemingen toe om een deel of het geheel van de winst van een boekjaar toe te kennen aan haar werknemers, in de vorm van een premie uitgekeerd in speciën. De toekenning van de winstpremie is niet gebonden aan het behalen van collectieve doelstellingen vastgelegd op het niveau van de onderneming. De toekenning is enkel afhankelijk van het behalen van winst tijdens het boekjaar. Deze toekenning mag niet meer dan 30% van de totale loonsom bedragen. Deze premie geniet een sociaal en fiscaal gunstige behandeling. Op sociaal vlak wordt er geen enkele patronale socialezekerheidsbijdrage ingehouden op de premie. Een winstpremie wordt namelijk niet aanzien als loon. Enkel de werknemer zal een solidariteitsbijdrage van 13,07% van het bedrag van de premie moeten betalen.
In hoofde van de werknemer is de winstpremie dus onderworpen aan een solidariteitsbijdrage van 13,07% en daarbovenop nog een belasting van 7%. De winstpremie is niet aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.