Actua

Cassatie bevestigt mogelijkheid rechtzetting jaarrekening in geval van schending boekhoudrecht


1. Algemeen

Als algemeen principe geldt dat een goedgekeurde jaarrekening bindend is voor de vennootschap (ook t.a.v. de belastingadministratie aangezien de jaarrekening deel uitmaakt van de aangifte vennootschapsbelasting).

Dit betekent echter niet dat een goedgekeurde jaarrekening in geen enkel geval rechtgezet kan worden. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds materiële vergissingen en anderzijds beleidsbeslissingen.

1.1. Materiële vergissing

Dit zijn vergissingen die voortvloeien uit onoplettendheid, verstrooidheid of onachtzaamheid (bv.: schrijffouten, …).
Een materiële vergissing in de jaarrekening kan men, overeenkomstig heersende rechtspraak, corrigeren.

1.2. Beleidsbeslissing

In de jaarrekening worden tevens beleidsbeslissingen genomen waardoor een juridische realiteit ontstaat. Dergelijke beslissingen kunnen niet rechtgezet worden.
Aangezien een correctie van de jaarrekening tevens fiscaal doorwerkt zal hierover vaak discussie met de belastingadministratie ontstaan. Of de doorgevoerde correctie een materiële vergissing dan wel een correctie van een beleidsbeslissing betreft, is een feitenkwestie waarbij de bewijslast op de belastingplichtige rust.
Zowel de rechtspraak als de belastingadministratie hanteren een strenge interpretatie van het begrip "vergissing", terwijl in de rechtsleer er een ruimere interpretatie op wordt nagehouden.

 

2. Schending boekhoudrecht

Gelet op het bovenvermelde is de mogelijkheid om de jaarrekening te corrigeren afhankelijk van de vraag of de correctie betrekking heeft op een vergissing dan wel een beleidsbeslissing.
Het Hof van Cassatie oordeelde in een arrest van maart 2016 dat een rechtzetting van een boeking die strijdig is met het boekhoudrecht, ook al was deze boeking het gevolg van een beleidsbeslissing, vatbaar is voor correctie en deze correctie fiscaal doorwerkt.

Dankzij deze uitspraak wordt de mogelijkheid dus bevestigd om de jaarrekening alsnog recht te zetten in geval van een schending van het boekhoudrecht.