Actua

Verstandig beleggen met een Belgische vennootschap via een TAK 6 - kapitalisatiecontract

 

Het aanhouden en beheren van een beleggingsportefeuille door een Belgische vennootschap is ingewikkeld en vraagt heel wat opvolging op administratief en fiscaal gebied. Bovendien lijken een aantal bepalingen in de vennootschapsbelasting onlogisch, zoals de belastbaarheid van de gerealiseerde meerwaarden t.o.v. de niet-aftrekbaarheid van de evt. gerealiseerde minderwaarden op de belangrijkste beleggingsproducten.

Bovenstaande bezwaren kunnen nochtans op een eenvoudige manier worden opgelost indien men de beleggingsportefeuille overdraagt aan een verzekeringsmaatschappij via het onderschrijven van een TAK 6-kapitalisatiecontract. Het contract kan enkel worden onderschreven door professionele beleggers in de zin van de Belgische wetgeving op de roerende voorheffing . In beginsel vervullen quasi alle Belgische vennootschappen onderworpen aan de VennB deze vereiste.
De laatste maanden ontstaat er dan ook meer en meer interesse voor dit contract.

 

Hieronder vatten we de belangrijkste kenmerken van dit TAK 6 – kapitalisatiecontract samen;

 

1. een neutrale en eenvoudige fiscaliteit

 

Op het moment van het onderschrijven van het kapitalisatiecontract wordt geen instapbelasting aangerekend. Er is bijvoorbeeld ook geen TOB, noch fiscaliteit bij arbitrage.
De zogenaamde “kleine vennootschappen” die genieten van het verminderd tarief in de vennootschapsbelasting riskeren hun voordelig fiscaal statuut niet te verliezen.

Indien het Wetsontwerp van 19 oktober 2023 (cf. aanpassing artikel 362bis WIB) wordt goedgekeurd, dient het kapitalisatiecontract slechts éénmaal per jaar (bij het afsluiten van het boekjaar) te worden gerevalueerd in de boekhouding van de vennootschap.
In dat geval zal meerwaarde op het kapitalisatiecontract worden belast in de vennootschapsbelasting en zijn eventuele minderwaarden aftrekbaar.

 

2. het kapitalisatie-effect

 

De kracht van de samengestelde intrest binnen het kader van een investering met een lange(re) duurtijd zorgt voor een kapitalisatie-effect en hoger rendement .
Immers: binnen eenzelfde contract kunnen alle gerealiseerde meerwaarden en alle minderwaarden met elkaar gecompenseerd worden.

 

3. een administratieve vereenvoudiging

 

Het direct aanhouden van een beleggingsportefeuille door de vennootschap impliceert vele lijnen in de boekhouding van de vennootschap en dus een complexe boekhouding. Het onderschrijven van het TAK 6 - kapitalisatiecontract impliceert een belangrijke administratieve vereenvoudiging, aangezien er slechts één lijn zal zijn in de boekhouding van de vennootschap.

 

4. vermogensbeheer op maat

 

Een Belgische vennootschap kan steeds investeren volgens een eigen, geïndividualiseerd risicoprofiel en heeft de mogelijkheid tot het aanduiden van één of meerdere discretionaire beheerders met het oog op spreiden van de onderliggende activa (o.a. individuele obligaties- en aandelen ,…).
Ook (de meeste) bestaande beleggingsportefeuilles kunnen worden ondergebracht in een TAK 6 -kapitalisatiecontract, waarbij de bedrijfsleider kan opteren om de “eigen” persoonlijke vermogensbeheerder te behouden.

 

5. flexibele duurtijd

 

Elke vennootschap kan haar aangelegde liquiditeitsreserves of overtollige liquiditeiten investeren op korte, middellange of langere duurtijd en ook op ieder ogenblik kosteloos afkopen of bijstortingen doen op het kapitalisatiecontract.