Schenkbelasting

 

A. Vlaanderen 

Schalen Schenking van onroerende goederen - in rechte lijn Schenking van onroerende goederen - in niet rechte lijn
0 EUR - 150.000 EUR

3%

 

10%

(met renovatie of verhuur: 9%)

150.000 EUR - 250.000 EUR

9%

(met renovatie of verhuur: 6%)

20%

(met renovatie of verhuur: 17%)

250.000 EUR - 450.000 EUR

18%

(met renovatie of verhuur: 12%)

30%

(met renovatie of verhuur: 24%)

Boven 450.000 EUR

27%

(met renovatie of verhuur: 18%)

40%

(met renovatie of verhuur: 31%)

 

B. Wallonië en Brussel 


 
Schenking van onroerende goederen Wallonië
Schenking van onroerende goederen Brussel
 
Erfgenamen
Tariefschijf
Tarief %
Tariefschijf
Tarief %
Rechte lijn
Echtgenoot, kinderen, kleinkinderen, ouders, wettelijk samenwonende (of 1 jaar ongehuwd samenwonende)
0 - 25.000
3
0 - 150.000
3
25.000 - 100.000
4
100.000 - 175.000
9
175.000 - 200.000
12
150.000 - 250.000
9
200.000 - 400.000
18
250.000 - 450.000
18
400.000 - 500.000
24
> 450.000
27
> 500.000
30
   
 
Zijlijn
Broers en zusters
0 - 75.000
10
0 - 150.000
10
75.500 - 175.000
20
150.000 - 250.000
20
175.000 - 350.000
30
250.000 - 450.000
30
> 350.000
40
> 450.000
40
 
Ooms en tantes, neven of nichten
0 - 50.000
10
0 - 150.000
10
50.000 - 150.000
20
150.000 - 250.000
20
150.000 - 300.000
30
250.000 - 450.000
30
300.000 - 450.000
40
> 450.000
50
> 450.000
40
 
Alle andere personen
0 - 50.000
20
0 - 150.000
10
50.000 - 150.000
30
150.000 - 250.000
20
150.000 - 300.000
 
40
250.000 - 450.000
30
> 300.000
 
50
     
> 450.000
40

Informatie

Voor Vlaanderen

Vanaf 1/1/2012 kan een familiale onderneming of de aandelen van een familiale vennootschap geschonken worden tegen 0%. De toepassingsvoorwaarden evenals de voorwaarden na de schenking zijn dezelfde als bij de regeling van de verminderde successierechten.

Belangrijk is dat de schenking steeds moet gebeuren bij notarisakte, waarbij een attest van de Vlaamse belastingdienst moet gevoegd worden.
Voor schenkingen van activa en aandelen van familiale ondernemingen en vennootschappen die  vanaf 1/1/2012 via handgift worden overgedragen, geldt een verlengde wachttijd van 7 jaar in plaats van 3 jaar.

Krachtens een tijdelijke bepaling kan een schenking van in Vlaanderen gelegen bouwgrond tussen echtgenoten (niet samenwonenden!) en in rechte lijn (kinderen, kleinkinderen) worden geschonken aan volgend bijzonder verlaagd tarief:

EUR
%
0 – 12.500
1
12.500 – 25.000
2
25.000 – 50.000
3
50.000 – 100.000
5
100.000 – 150.000
8
150.000 – 200.000
14
200.000 – 250.000
18
250.000 – 500.000
24
> 500.000
30


Een schenking van bouwgrond aan andere personen volgt het eigen tarief (zie hoger) zij het dat steeds 10% schenkingsrecht is verschuldigd over de eerste schijf van 0 tot 150.000 EUR

Dit steeds voor zover de schenking plaats vindt tussen 01 januari 2003 en 31 december 2019.
Binnen de vijf jaar na de schenkingsakte is de begiftigde wel verplicht er zijn hoofdverblijfplaats te vestigen. Om toepassing te kunnen maken van het verlaagd tarief, geldt bijgevolg een bouwverplichting.

Een schenking van roerende goederen in Vlaanderen geniet een verlaagd tarief van 3% (rechte lijn) of 7% (anderen).
Sinds 17 januari 2014 kan ook aan stiefkinderen (of stiefouders) geschonken worden aan het verlaagd tarief!
De gelijkschakeling met het tarief in rechte lijn geldt overigens ook voor de onroerende schenkingen.

Schenken aan goede doelen kan m.i.v. 24/01/2014 zowel in de private als publieke sector aan een tarief van 5,5%.
Het gaat dan om schenkingen aan o.m. het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap, de Franse en Duitstalige Gemeenschap, het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, provincies, gemeenten, erkende sociale huisvestingsmaatschappijen, VZW's, ziekenfondsen, ...

Voor Brussel

Krachtens een nieuwe bepaling (in werking 01 januari 2003) kan een schenking van een woning gelegen in het Brusselse hoofdstedelijke gewest (niet bouwgrond) tussen echtgenoten of samenwonenden, dan wel in rechte lijn (kinderen en kleinkinderen) worden geschonken aan volgende bijzondere verlaagd tarief:

 

EUR
%
0 – 50.000
2,0
50.000 – 100.000
5,3
100.000 – 175.000
6,0
175.000 – 250.000
12,0
250.000 – 500.000
24,0
> 500.000
30,0

Voorwaarden daarbij zijn verder wel dat:

  • het een eerste woning van de begiftigde betreft
  • de begiftigde zijn hoofdverblijfplaats vestigt op het adres van de nieuwe woning binnen de 2 jaar.

Net als Vlaanderen opteerde ook Brussel voor een vermindering van registratierecht over schenking van roerende goederen. Dit tegen een tarief van 3% ingeval schenking in rechte lijn, 7% indien schenking tussen anderen. Schenking van een onderneming in Brussel geniet een verlaagd tarief registratierecht a rato van 0 of 3%. De voorwaarden daartoe zijn gelijklopend aan deze voorzien in de erfbelasting.

Voor Wallonië

Schenking van een onderneming in Wallonië geniet een verlaagd tarief registratierecht a rato van 0 of 3%. De voorwaarden daartoe zijn gelijklopend aan deze voorzien in de erfbelasting.

Een schenking van roerende goederen in Wallonië geniet een verlaagd tarief van 3,3% (rechte lijn en tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden), 5,5% (tussen broers en zussen, ooms/tantes en neven/nichten) of 7,7% (anderen).
Tot voor 1 januari 2014 gold voor de schenking van roerende goederen in Wallonië dat de volle eigendom moest geschonken worden om het verlaagd tarief te kunnen genieten. Dat is met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Schenking onder voorbehoud van vruchtgebruik kan dus ook in Wallonië tegen de gunstige tarieven.
Sinds 19 mei 2014 kunnen ook de aandelen van een patrimoniumvennootschap geschonken worden tegen de verlaagde tarieven.