Actua

VVPR-bis regime: eindelijk duidelijkheid voor de CommV en VOF

 

Regime

Het VVPR-bis regime houdt kort samengevat in dat men dividenden uit de vennootschap kan uitkeren aan een gunstig verlaagd tarief van 15% of 20% roerende voorheffing i.t.t. het normale tarief van 30%. Hierbij dient wel voldaan te zijn aan een aantal specifieke voorwaarden. Zo moeten de dividenden voortkomen uit nieuwe aandelen op naam die zijn uitgegeven vanaf 1 juli 2013 n.a.v. een inbreng in geld in een kleine vennootschap. Na een wachtperiode van twee, respectievelijk drie boekjaren na dat van de inbreng, kan uitgekeerd worden aan de verlaagde tarieven op voorwaarde dat het VVPR-bis kapitaal op dat ogenblik volledig volstort is.

 

Historiek

Vóór de invoer van het nieuwe Wetboek van Verenigingen en stichtingen moesten oude vennootschappen zonder minimumkapitaal, zoals de CommV of de VOF die opgericht werden vanaf 1 juli 2013 maar vóór 1 mei 2019, een kapitaal hebben van minstens 18.550 euro. Indien niet aan deze voorwaarde voldaan was, kwamen ze niet in aanmerking voor het gunstregime.

Na invoering van het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd de regeling herschreven op vlak van de kapitaalvereiste. Vennootschappen zonder kapitaal, zoals de CommV en de VOF, die opgericht werden of een kapitaalverhoging doorvoerden vanaf 1 mei 2019 moesten bijgevolg geen kapitaal van 18.550 EUR meer volstorten.

In 2020 heeft het Grondwettelijk Hof zich vervolgens uitgesproken over deze materie en kwam het tot de conclusie dat wanneer een inbreng tussen 30 juni 2013 en 1 mei 2019 werd gedaan, deze vennootschappen toch onderworpen blijven aan de oude regeling, waarbij 18.550 euro moet worden volstort. In antwoord op een parlementaire vraag van 31 maart 2021 antwoordde minister Van Peteghem dat de huidige wetgeving ingevolge het arrest van het Grondwettelijk Hof mogelijk aanleiding gaf tot discriminatie of minstens tot tegenstrijdigheden.

 

Nieuwe wetgeving

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat begin vorig jaar deze wetgeving herschreven werd. Het nieuwe regime trad in werking voor dividenden, die worden toegekend vanaf 1 januari 2022.

Voortaan moet aan volgende voorwaarden (naast een aantal randvoorwaarden) voldaan zijn om toepassing te kunnen maken van het gunstregime:

  • Op ogenblik van inbreng is de vennootschap een kleine vennootschap in de zin van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
  • De inbreng ging gepaard met uitgifte van nieuwe aandelen op naam
  • Volledige volstorting van het kapitaal in geld
  • De inbreng werd niet gerealiseerd met historisch vastklikkapitaal
  • De aandelen moeten uitgegeven zijn vanaf 1 juli 2013
  • De aandelen werden sinds datum van uitgifte ononderbroken in volle eigendom aangehouden
  • Er werd een wachttermijn van minstens 2 jaar doorlopen

 

Kort samengevat werd de kapitaalvereiste voor vennootschappen, die tussen 30 juni 2013 en 1 mei 2019 werden opgericht, geschrapt. Helaas blonk deze nieuwe wetgeving niet uit in duidelijkheid, wat zorgde voor heel wat rechtsonzekerheid.

Uiteindelijk heeft minister Van Peteghem in antwoord op parlementaire vragen onderstaande bevestigd, daarin bijgetreden door de rulingcommissie in een aantal recent afgeleverde rulings.

Uw CommV of VOF, die werd opgericht vanaf 1 juli 2013 maar vóór 1 mei 2019, en die op dat moment niet voldeed aan de kapitaalvereiste, kan nu toch gebruik kan maken van het gunstregime. Een belangrijke kanttekening daarbij is wel dat indien u toch een initiële inbreng deed, deze wel nog volstort moet worden.

Bovendien zal niet enkel toekomstige belastbare winst kunnen worden uitgekeerd bij dergelijke vennootschappen, maar kunnen ook historisch opgebouwde reserves, andere dan de liquidatiereserve, aan dit gunstige tarief worden uitgekeerd.

Indien u in uw oude CommV of VOF bijgevolg reserves heeft aangelegd, die niet reeds onder het gunstregime van de liquidatiereserve vallen, dan kan u deze vanaf 1 januari 2022 zonder probleem uitkeren onder het VVPR-bis regime indien aan alle voorwaarden voldaan is.

 

Voorbeeld

CommV opgericht op 15 juli 2019 (einde eerste boekjaar 31.12.2019) met 200 EUR kapitaal.

Winstverdeling boekjaren 2019 en 2020 : 30% RV
Winstverdeling boekjaar 2021 : 20 % RV
Winstverdeling boekjaar 2022 en volgende : 15% RV

Voorwaarde
Het kapitaal van 200 EUR moet volstort worden (of geweest zijn).

 

Indien u een CommV of VOF bezit, bekijken wij graag samen met u of er toepassing gemaakt kan worden van dit gunstregime.