Vlaamse registratiebelasting op onroerend goed – Beknopt overzicht

De Vlaamse regering heeft de voorbije jaren een aantal herzieningen aangebracht aan de woonfiscaliteit, waaronder de registratiebelasting (verkooprecht) die verschuldigd is wanneer men een onroerend goed (hierna OG) aankoopt.
Hieronder trachten wij een beknopt overzicht weer te geven van de tarieven die in verschillende situaties van toepassing zijn.

 

  soort aankoop tarief
1 aankoop OG (ongeacht type) door rechtspersoon  10%
2 grond 10%
3 woning op plan of in aanbouw 10%
4 tweede verblijf 10%
5 als investering bestemd OG 10%
6 bedrijfsgebouw 10%
7 woning voor verhuur aan erkend sociaal verhuurkantoor 7%
8 enige eigen woning 6%
9 enige eigen woning met ingrijpende energetische renovatie 5%
10 beschermd monument als investering 5%
11 beschermd monument als enige eigen woning 1%

 

Het spreekt voor zich dat de verlaagde tarieven registratiebelasting voor de enige eigen woning in Vlaanderen aan bepaalde voorwaarden zijn onderworpen.
Hieronder een korte samenvatting;

Locatie OG Vlaams gewest
koper(s) natuurlijke perso(o)n(en)
Soort OG woning
soort aankoop 'zuivere' aankoop van de totaliteit in volle eigendom
uitsluiting (enige woning) indien met eigenaar is van een andere woning of bouwgrond TENZIJ dat bezit binnen het jaar wordt verkocht
woonplaats (eigen woning) koper(s) moeten binnen de 2 jaar, vanaf de datum van de notariële aankoopakte hun inschrijving nemen in het bevolkingsregister op het adres van de gekochte woning
andere opname pro-fisco verklaringen in de notariële aankoopakte

 

De voorwaarden voor het verlaagd tarief van de enige eigen woning met ingrijpende energetische renovatie zijn dezelfde als die voor de enige eigen woning, met uitzondering dat er een langere termijn geldt voor het nemen van de inschrijving in het bevolkingsregister (vijf jaar i.p.v. twee jaar). 
De kopers moeten zich er wel toe verbinden 'ingrijpende energetische renovaties' uit te voeren en hiervoor binnen de vijf jaar, vanaf de notariële aankoopakte, een energieprestatiecertificaat bouw verkrijgen. 

Om in aanmerking te komen voor het verlaagd tarief van 1% voor een beschermd monument, is vereist dat het om een OG gaat waarvoor een goedgekeurd beheersplan bestaat of zal bestaan. 
De kopers zullen daarnaast het engagement moeten aangaan om binnen vijf jaar na de notariële aankoopakte de uitgespaarde registratierechten te investeren in het OG. Het gaat dan om investeringen in in het beheersplan opgenomen beheermaatregelen, werken of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van de erfgoedkenmerken. 

Tot slot moet opgemerkt worden dat er bovenop de verlaagde registratiebelasting tevens toepassing gemaakt kan worden van een vermindering van de registratiebelasting van 5.600 EUR of 4.800 EUR (afhankelijk van de concrete situatie) indien de grondslag voor de heffing van het verkooprecht van de aangekochte enige eigen woning niet hoger is dan 200.000 EUR (of 220.000 EUR voor enige eigen woning in de kernsteden of gemeenten van de Vlaamse rand rond Brussel).