Fiscale steun voor startende ondernemers

 

 

De wetgever tracht startende ondernemers een duwtje in de rug te geven door de financiering van starters fiscaal aan te moedigen. Hieronder lichten we een aantal alternatieve financieringsvormen toe.

 

1. Win-Win lening

 

Wie komt in aanmerking

Alle in Vlaanderen gevestigde KMO’s met een economische activiteit kunnen een win-win lening verkrijgen.
Zowel eenmanszaken als vennootschappen komen in aanmerking. Een win-win lening kan verstrekt worden door natuurlijke personen die in het Vlaamse Gewest zijn gedomicilieerd en niet worden uitgesloten van de regeling (bv.: echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer, zaakvoerder/bestuurder/aandeelhouder van de kredietnemer, …)Welke voorwaarden moeten nageleefd wordenIndien zowel de kredietgever als de kredietnemer in aanmerking komen voor de regeling dienen een aantal voorwaarden m.b.t. de lening zelf nageleefd te worden.

• De lening moet een achtergestelde lening zijn.
   Dit betekent dat men als kredietgever tot de laatste schuldeisers zal behoren in geval van faillissement van de kredietnemer. • De lening moet acht jaar lopen
• De rente mag niet hoger zijn dan de wettelijke rentevoet noch lager dan de helft ervan
• Betaling van de interesten op de overeengekomen vervaldagen.
   De interesten worden vastgesteld door de rentevoet te vermenigvuldigen met het bedrag van de lening.
• De kredietnemer kan maximum, via één of meerdere win-win leningen, een bedrag van 200.000 EUR lenen
• De kredietgever kan maximum, via één of meerdere win-win leningen, een bedrag van 50.000 EUR uitlenenWat is het fiscaal voordeel

 

De kredietnemer geniet geen bijzonder fiscaal voordeel. De betaalde interesten zijn, net zoals bij een lening aangegaan bij een financiële instelling, fiscaal aftrekbaar. De kredietgever heeft recht op een jaarlijkse belastingvermindering van 2,5% op het gemiddelde van de uitgeleende bedragen op 1 januari en 31 december van het belastbaar tijdperk. Het fiscaal voordeel bedraagt echter max. 1.250,00 EUR. Bovendien kan, indien de win-win lening niet terugbetaald wordt (bv.: omwille van faillissement), de kredietgever een eenmalige belastingvermindering (30% van de hoofdsom van de lening die definitief verloren is gegaan) claimen.  

 

2. Crowdfunding – Lening

 

Wie komt in aanmerking


Startende KMO’s komen in aanmerking voor de financiering via crowdfunding.
Natuurlijke personen kunnen via crowdfunding een financiering verstrekken.

 

Welke voorwaarden moeten nageleefd worden

 

• De kredietnemer is maximum 48 maanden ingeschreven in de KBO
• De lening heeft een minimale looptijd van 4 jaar en is afgesloten op basis van een jaarlijks te betalen interestvoet
• De lening is niet afgesloten met het oog op een herfinanciering van een andere lening
• De lening is afgesloten op een door de FSMA erkend crowdfunding platform

 

Wat is het fiscaal voordeel

 

De kredietnemer geniet geen bijzondere fiscale voordelen t.o.v. klassieke financieringsmethoden. De kredietgever geniet een vrijstelling van roerende voorheffing op de eerste schrijf van 15.000 EUR.

 

3. Tax shelter

 

Wie komt in aanmerking

 

Startende Belgische vennootschappen of vaste inrichtingen van een EER vennootschap die ten vroegste op 1 januari 2013 werden opgericht en die als KMO kwalificeren. Management-, bestuur-, immo- of holdingvennootschappen komen nooit in aanmerking. Evenmin komen vennootschappen in aanmerking die eerder een kapitaalvermindering uitvoerden of dividenden uitkeerden. Als investeerder komen natuurlijke personen in aanmerking. Zaakvoerder of bestuurders kunnen echter niet investeren in de vennootschap die zij ‘leiden’.

 

Welke voorwaarden moeten nageleefd worden

 


• De starter kan maximum 250.000 EUR op deze wijze ophalen
• De investeerder moet de aandelen die worden verkregen minsten vier jaar aanhouden
• Het moet een investering in nieuwe aandelen (oprichting of kapitaalverhoging) betreffen
• De investering moet via een inbreng in geld gebeuren
• Het opgehaalde kapitaal mag niet benut worden om dividenden uit te keren of leningen af te sluiten

 

Wat is het fiscaal voordeel

 


De starter geniet op zich geen bijzondere fiscale voordelen. Wel dient opgemerkt te worden dat, indien de voorwaarden voldaan zijn, gebruik gemaakt kan worden van het ‘KMO-dividend’ dat onderworpen is aan een verlaagde roerende voorheffing. De investeerder geniet een belastingvermindering van 30% (voor investeringen in micro-ondernemingen 45%) op een maximumbedrag van 100.000 EUR (per kalenderjaar). De belastingvermindering wordt beperkt indien de participatie van de investeerder groter is dan 30%. Bovendien dient genoteerd te worden dat de belastingvermindering niet overdraagbaar noch terugbetaalbaar is.