Facturatieregels inzake BTW

Het BTW-wetboek is sinds begin vorig jaar grondig gewijzigd op diverse vlakken. 
Zo onder meer inzake;

- Verplichte factuurvermeldingen;
- Uitreikingsdatum factuur;
- Opeisbaarheid van BTW;
- Elektronische facturatie en bewaring;
- Belang van achterliggende stukken (bedrijfscontroles)

We vatten voor u samen.

Verplichte factuurvermeldingen  -factuurdatum én datum dienstprestatie of levering goederen OF datum ontvangst van (een deel van) de prijs ==> 2 data dus, tenzij beide data identiek zijn. 
- Bij verlegging van BTW volstaat de vermelding “BTW verlegd” (verwijzing naar wetsartikel hoeft niet meer).
- Voor vrijgestelde leveringen verwijst u ofwel naar het desbetreffende wetsartikel, ofwel omschrijft u kort de reden van vrijstelling.
- totaalbedrag BTW uitdrukken in de munteenheid van het land bevoegd voor de factuurregels.
- Voor factuurbedragen excl. BTW onder de 100 EUR, kan het volstaan om een vereenvoudigde factuur uit te reiken. Hierop hoeven geen identiteitsgegevens van de klant vermeld te staan. Bovendien vervalt de verplichting om 2 data te vermelden. Dergelijke vereenvoudigde factuur kan nooit voor leveringen met installatie of montage, verkopen op afstand en bij intracommunautaire leveringen of verwervingen. Indien verlegging van BTW van toepassing is, kan dit ook niet gepaard gaan met een vereenvoudigde factuur.
 Tijdstip factureren

Uiterlijk de 15e kalenderdag van de maand volgend op de maand waarin de BTW opeisbaar wordt (voorheen was dit de 5e werkdag van de maand volgend op de maand waarin de BTW opeisbaar werd)

 Opeisbaarheid BTW -BTW wordt opeisbaar op het moment dat het belastbare feit zich heeft voorgedaan. 
Dat is concreet op het moment dat het goed wordt geleverd, of de dienst wordt verricht OF op het tijdstip van betaling indien dit eerder plaatsvindt. 
Geen BTW-aftrek dus vooraleer de prijs betaald is of het belastbare feit zich heeft voorgedaan!
Een factuur op zich maakt de BTW dus niet meer opeisbaar. 
Let op, de leverancier die een factuur opstelt met BTW, blijft die verschuldigd… 
-Probleem van voorschotfacturen!
Een voorschotfactuur is pas correct als de datum van ontvangst van de betaling erop staat…. 

Eerst dus geld vragen aan uw klanten, dan pas voorschotfactuur opmaken? In principe wel, maar u kan ook na ontvangst van het voorschot een verbeterd stuk maken en hierop wel de datum van ontvangst van de betaling noteren. 
-Ingeval van intracommunautaire leveringen en overbrengingen van goederen wordt de BTW opeisbaar bij het uitreiken van de factuur en uiterlijk op de 15e dag van de maand volgend op die waarin het belastbare feit zich heeft voorgedaan, indien dan nog geen factuur werd uitgereikt. 
-Ingeval van een intracommunautaire verwerving vindt het belastbare feit plaats op het moment van de levering in het binnenland. 
BTW wordt echter opeisbaar op het ogenblik dat de factuur wordt uitgereikt of uiterlijk de 15e dag van de maand volgend op die waarin het belastbare feit zich heeft voorgedaan bij gebreke aan een factuur. 
- Wat met doorlopende diensten?
De dienst is verricht bij het verstrijken van elke periode waarop een afrekening of een betaling betrekking heeft. 

Bij gebreke aan periodieke afrekeningen of betalingen, wordt de dienst geacht te zijn verricht bij het verstrijken van elk kalenderjaar totdat de dienst effectief wordt beëindigd.
Elektronische facturatie Gelijkschakeling tussen papieren en elektronische facturen. Geen expliciete en voorafgaandelijke goedkeuring nodig van klant. Echtheid en integriteit van de inhoud moet nog steeds gewaarborgd kunnen worden, maar dat geldt eveneens voor de papieren facturen (zie verder).
Belang van achterliggende stukken Of de prestaties die op een factuur vermeld staan ook effectief werden uitgevoerd, zal in de toekomst streng gecontroleerd worden (Echtheid en integriteit van de inhoud van de factuur moet gewaarborgd zijn…).
Van belang wordt het om alle achterliggende stukken goed te bewaren. We denken aan bestelbons, orderbevestigingen, vervoersdocumenten, pakbonnen, offertes, e-mails, betalingsbewijzen, …