Actua

Wijziging aan doelgroepvermindering voor een eerste aanwerving!

 

Om een startende werkgever een duw in de rug te geven, werd de doelgroepvermindering voor RSZ-werkgeversbijdragen in het leven geroepen. 

Waar voorheen een quasi volledige vrijstelling bestond van de sociale bijdragen bij een eerste aanwerving, zal die vrijstelling vanaf 1 januari beperkt zijn tot maximaal 4.000 EUR per kwartaal.
Wat de doelgroepverminderingen voor een tweede, derde, vierde, vijfde en zesde aanwerving betreft, wijzigt er niets.

Dit wordt bekeken op het niveau van de technische bedrijfseenheid (TBE). Van een TBE is sprake wanneer er een ‘sociale band’ is tussen ondernemingen en er minstens één persoon bij de respectievelijke ondernemingen gemeenschappelijk is. Er wordt daarbij ook gekeken naar de socio-economische verwevenheid. Die wordt beoordeeld op basis van activiteit, plaats, cliënteel, materiaal en personeelsbeheer.

Wat verandert er concreet voor u als werkgever.
Indien u reeds van deze doelgroepvermindering genoot, verandert enkel het maximumbedrag.
Vanaf 1 januari 2022 wordt dit in elk geval beperkt tot 4.000 EUR. Er is geen overgangsregeling voorzien. Wat wel stand heeft gehouden, is dat er geen beperking in de tijd is om van deze maatregel te profiteren.