Actua

Vrijstelling rente uit “gereglementeerde spaardeposito’s” bij buitenlandse banken binnen de EER

 

Indien men als Belgische belastingplichtige rente ontvangt, kwalificeert dit in principe als een roerend inkomen waarover roerende voorheffing verschuldigd is.
Er wordt echter een vrijstelling toegestaan voor de eerste 625 EUR (990 EUR voor inkomstenjaar 2020), te berekenen over alle spaarrekeningen samen, aan rente die via een “gereglementeerde” spaarrekening wordt ontvangen.
Spaarrekeningen bij een Belgische bank voldoen in principe automatisch aan de voorwaarden om de vrijstelling te genieten en een Belgische bank zal in principe dan ook geen roerende voorheffing inhouden op de rente.

Buitenlandse spaarrekeningen kunnen de vrijstelling ook genieten indien de vereiste voorwaarden voldaan zijn.
Concreet moet nagekeken worden of de spaarrekening enerzijds een “gereglementeerd” karakter heeft en anderzijds “analoge vereisten” heeft als de Belgische spaarrekeningen. 


Gereglementeerd karakter

De wetgever of een daartoe bevoegde overheidsinstantie van de lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) moet de voorwaarden/vereisten bepalen waaraan een rekening moet voldoen.
Er moet m.a.w. een regelgevend kader zijn dat zonder onderscheid van toepassing is op dergelijke spaarrekeningen van alle banken/kredietinstellingen van de betrokken lidstaat.
In dit regelgevend kader moeten minstens volgende punten aan bod komen:

  • De munt waarin de deposito’s uitgedrukt zijn;
  • De manier en voorwaarden waarop opneming en terugneming van spaargelden mogelijk is;
  • De structuur, het niveau en de wijze van berekening van de vergoeding van de spaarrekening

Bij gebrek aan een afdoend regelgevend kader kan de buitenlandse rekening nooit als een “gereglementeerde” spaarrekening kwalificeren.


Analoge vereisten

De buitenlandse spaarrekening moet aan vereisten onderworpen worden die analoog zijn (identiek is niet noodzakelijk) aan de Belgische vereisten. Bij de beoordeling hiervan wordt door de Belgische fiscus rekening gehouden met de doelstellingen van de Belgische wetgever bij de opgelegde vereisten alsook het effect daarvan op de spaarder, waarbij het bijdragen aan de stabiliteit van de spaargelden een cruciaal belang speelt. Het betreft bijgevolg een feitenkwestie.


Conclusie

Uit het bovenstaande volgt dat de vrijstelling van roerende voorheffing voor de eerste 990 EUR (inkomstenjaar 2020) ook toegepast kan worden voor buitenlandse spaarrekeningen indien deze ‘gelijkaardig’ zijn aan Belgische spaarrekeningen. Het betreft een feitenkwestie waarbij de bewijslast bij de belastingplichtige ligt.

Ter verduidelijking heeft de Belgische fiscus reeds een aantal rekeningen onderzocht en het al da niet gelijkaardig karakter met een Belgische gereglementeerde spaarrekening ervan beoordeelt.
Enkele voorbeelden van veel voorkomende rekeningen in het buitenland die NIET conform een Belgische gereglementeerde spaarrekening zijn;

  • Nederland Rabobank Beleggersrekening
  • Nederland Rabobank Internet(bonus)Sparen 
  • Nederland ING Bonusrenterekening 
  • Frankrijk Livret A 
  • Frankrijk Compte épargne logement (CEL)