Actua

Vriendenaandeel 

Naar aanleiding van de corona pandemie tracht de Vlaamse Wetgever om ondernemingen in staat te stellen extra middelen te verwerven en het spaargeld van particulieren te activeren door de introductie van het zgn. “vriendenaandeel”. Een maatregel die als een variant op de winwinlening beschouwd kan worden.
Een toelichting m.b.t. de winwinlening kan teruggevonden worden in onze nieuwsbrieven nrs. 56 en 76.

 

Wie kan “vriendenaandeelhouder” worden?

Om “vriendenaandeelhouder” te kunnen worden moet men:

 • een natuurlijke persoon zijn (ondernemingen komen niet in aanmerking);
 • onderworpen zijn aan de Belgische personenbelasting;
 • gelokaliseerd (woonachtig) zijn in het Vlaamse Gewest;
 • geen werknemer zijn van de vennootschap waarvan men “vriendenaandeelhouder” zou worden;
 • geen bestuurder, zaakvoerder of houder van meer dan 10% van de aandelen of stemrechten in de betrokken vennootschap noch echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner zijn van één van deze personen. Evenmin kan men “vriendenaandeelhouder” worden indien men in één van deze situaties zat in de 24 maanden voorafgaand aan de volstorting van het vriendenaandeel.

In welke onderneming kan men investeren?

De onderneming waarin men investeert en die het vriendenaandeel zal uitreiken moet:

 • een Vlaamse vennootschap zijn;
 • die niet-beursgenoteerd is;
 • als KMO kwalificeert;
 • rechtspersoonlijkheid hebben;
 • haar exploitatievennootschap in het Vlaams Gewest hebben
 • geen uitgesloten type vennootschap (management of bestuurdersvennootschap, vastgoedvennootschap, beleggings-, thesaurie en financieringsvennootschap, beursgenoteerde vennootschap, vennootschap met ‘besmette’ banden met belastingparadijzen) zijn.

Deze voorwaarden moeten gedurende 60 maanden na volstorting van het vriendenaandeel nageleefd worden.

Daarnaast mag de betrokken vennootschap geen kapitaalvermindering, inkoop van eigen aandelen of een andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen hebben doorgevoerd in de 24 maanden voorafgaand aan de volstorting van het vriendenaandeel. Ook deze voorwaarde moet gedurende 60 maanden worden nageleefd.

 

Welke voorwaarden zijn van toepassing?

De “vriendenaandeelhouder” moet zijn inbreng, die maximaal 75.000 EUR kan investeren (grens in combinatie met de winwinlening), volledig in geld volstorten en krijgt hiervoor nieuw uitgegeven aandelen op eigen naam in de plaats. Hierbij is het niet mogelijk om eerder verstrekte leningen aan te wenden voor de volstorting van deze aandelen.

De vennootschap waarin de “vriendenaandeelhouder” investeert, gebruikt de via deze weg ontvangen sommen, die maximum 300.000 EUR bedragen (grens in combinatie met de winwinlening), niet om dividenden uit te keren of leningen te verstrekken.

 

Fiscaal voordeel

De “vriendenaandeelhouder” heeft recht op een belastingkrediet van 2,5% berekend o.b.v. de bedragen die hij/zij heeft volstort (maximum 75.000 EUR per belastingplichtige) en waarbij rekening wordt gehouden met het aantal dagen dat het vriendenaandeel tijdens het belastbare tijdperk werd aangehouden. Het belastingkrediet is noch overdraagbaar noch terugbetaalbaar zodat de “vriendenaandeelhouder” voldoende inkomstenbelasting verschuldigd moet zijn om het belastingkrediet (volledig) te kunnen toepassen.

Het belastingkrediet wordt toegestaan voor een periode van maximum vijf jaar en vervalt onmiddellijk vanaf de dag waarop:

 • De “vriendenaandeelhouder” overlijdt;
 • Het vriendenaandeel ambtshalve geschrapt is;
 • De betrokken vennootschap failliet is verklaard of ontbonden is

Het fiscaal voordeel van het vriendenaandeel kan niet gecombineerd worden met uitgaven die in aanmerking zijn genomen voor de toepassing van een federale belastingvermindering of federaal belastingkrediet.