Actua

Steunmaatregelen Coronavirus

 

De Nationale Veiligheidsraad besliste vrijdag 27 maart 2020 de bestaande maatregelen om het virus in te dijken, te verlengen ten minste tot en met 19 april 2020. 

 

Als zelfstandige is de corona-problematiek absoluut niet evident.
Hieronder een aantal mogelijkheden op een rijtje om e.e.a. financieel draagbaar te houden.

 

 

A. Sociale luik

 

1) Maatregelen betreffende uw sociale bijdragen 

Betalingsuitstel

Zelfstandigen (alle) die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen 1 jaar betalingsuitstel vragen voor de voorlopige sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020 en de regularisatiebijdragen met betaaldatum 31/03/2020. Het uitstel van betaling geldt voor één jaar, maar vroeger betalen kan altijd. 
Uitstel van betaling heeft geen enkel nadelig effect op de rechten, zolang men maar binnen het jaar betaalt.

Dat betekent concreet dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet betaald worden vóór 31 maart 2021 en de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 vóór 30 juni 2021.

Deze aanvraag kan ingediend worden tot 15 juni 2020.

Vermindering van sociale bijdragen

Weet dat u ook de mogelijkheid heeft om uw voorlopige bijdragen te verminderen. Dit is geen nieuwe maatregel, maar kan in deze tijden wel een oplossing bieden. 

Vrijstelling omwille van tijdelijke financiële moeilijkheden

Vanaf het tweede kwartaal zal het mogelijk zijn een vrijstelling van sociale bijdragen aan te vragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020. Dit kan enkel door zelfstandigen aangesloten in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten in het maxi-statuut. Deze mogelijkheid staat ook open voor startende zelfstandigen. 
Bij de aanvraag zal een motivatie moeten geschreven worden waarin uitgelegd staat dat men zich in financiële problemen bevindt waardoor het moeilijk is om de bijdragen te betalen. 

Wilt u van de maatregelen in het kader van de sociale bijdragen gebruik maken, stuur ons dan een e-mail.
Wij doen voor u het nodige.

 

2) Overbruggingsrecht zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen natuurlijk geen tijdelijke werkloosheid uit overmacht aanvragen. Maar wat wel kan, om die moeilijke periode te overbruggen, is een financiële uitkering ontvangen. U hoeft intussen geen sociale bijdragen te betalen, maar behoudt wel een aantal sociale rechten.

Om aanspraak te maken op het overbruggingsrecht, moet u aan  volgende voorwaarden voldoen:

 • U was zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot (maxistatuut) gedurende het kwartaal waarin u gedwongen werd de activiteit te onderbreken als gevolg van het coronavirus (er is geen minimumperiode van aansluiting vereist, ook 'starters' komen dus in aanmerking, op voorwaarde dat zij gestart zijn vóór 1 april 2020;
 • bijberoepers, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep zijn uitgesloten.

U heeft recht op het overbruggingsrecht wanneer u door de coronacrisis uw activiteiten onderbreekt. Enkele voorbeelden:

 • uw zaak wordt verplicht gesloten naar aanleiding van de maatregelen van de overheid (vb. zelfstandigen actief in de horeca);
 • u wordt verplicht uw zaak gedeeltelijk te sluiten (bv. een restaurant dat overschakelt op afhaalservice);
 • u wordt niet verplicht uw zaak te sluiten, maar moet uw activiteiten wel stopzetten omwille van het coronavirus gedurende minimum 7 opeenvolgende kalenderdagen (bv. u bevindt zich door het coronavirus in quarantaine en u heeft klantencontacten nodig want u kan niet op afstand werken; of uw activiteiten zijn verlieslatend door een groot aantal annuleringen, zodat het zinvoller is te sluiten; of er zijn leveringsproblemen, waardoor uw productie of dienstverlening stilvalt.)

Alvast enkele aandachtspuntjes:

 • Versoepeling voorwaarde hoofdverblijfplaats in België: ‘domicilie moet in België’ zijn is tijdelijk niet van toepassing op overbruggingsrecht in kader van corona-crisis. Ook zelfstandigen die dus niet in België wonen, maar hier wel sociale bijdragen betalen komen ook in aanmerking voor het overbruggingsrecht;
 • niet te combineren met een ander vervangingsinkomen (bv. arbeidsongeschiktheidsuitkering);
 • het overbruggingsrecht is een belastbaar inkomen. U zal daar t.z.t. een fiscale fiche van krijgen.

Het overbruggingsrecht wordt aangevraagd via het sociaal verzekeringsfonds voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je de zelfstandige activiteit hebt stopgezet. Voorlopig geldt dit enkel voor de maanden maart en april, maar dit kan mogelijk nog verlengd worden.

Zelfstandigen zonder gezinslast zullen zo aanspraak kunnen maken op een maandbedrag van 1.291,69 EUR. Voor zelfstandigen met gezinslast bedraagt het overbruggingsrecht 1.614,10 EUR per maand. 

Ook bedrijfsleiders van vennootschappen die volledig moeten sluiten ten gevolge van de overheidsmaatregelen, kunnen aanspraak maken op het overbruggingsrecht.

Hulp nodig bij de aanvraag, stuur ons een e-mail en wij doen het nodige voor u. 

 

3) Vlaamse hinderpremie bij verplichte sluiting

De Vlaamse hinderpremie is bestemd voor ondernemers die geconfronteerd worden met een gedwongen sluiting van fysieke locaties

De premie bedraagt 4.000 EUR voor de eerste 21 dagen sluiting t.e.m. 3 april. Nadien heeft u recht op 160 EUR per extra dag gedwongen sluiting.  

De aanvragen zullen uiterlijk moeten worden ingediend binnen de maand na het aflopen van de verplichte sluiting bij Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) én uiterlijk 19 mei. 

bijkomende voorwaarden

 • maatregel bestemd voor zelfstandigen in hoofdberoep en bijberoep die minstens gelijkaardige bijdragen verschuldigd zijn als zelfstandigen in hoofdberoep;
 • de premie wordt toegekend per ondernemingsnummer
 • Heeft de onderneming meerdere vestigingen, dan geldt de premie per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt echter beperkt tot maximaal vijf per onderneming. 


Wij dienen de aanvraag voor u in indien gewenst. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie. 

 

4) Kredietmaatregelen

Gezinnen die kunnen aantonen dat ze een financiële impact hebben ondervonden door corona (bijvoorbeeld door tijdelijke werkloosheid), kunnen hun bank vragen om tot 30 september geen betaling meer te moeten doen voor hun hypotheeklening.

Ook bedrijven kunnen uitstel van betaling van kapitaalaflossingen van hun lopende kredieten bekomen tot en met 30 september. 
Het renteluik blijft verder lopen.
Na afloop van het uitstel zal de looptijd van het krediet dan met 6 maanden worden verlengd.
De bank zal hiervoor een aantal strikte criteria hanteren.
De omzet moet fors teruggevallen zijn. Indien mogelijk moet beroep gedaan worden op de tijdelijke werkloosheidsregeling voor de werknemers en er mogen geen achterstallige betalingen op lopende kredieten zijn. 

Er komt een garantieregeling voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden. Bedrijven die dus op zoek zijn naar een financiering, kunnen gerust zijn dat ze die kunnen bekomen. 
De kredieten die hiervoor in aanmerking komen, kunnen nog opgenomen worden tot 30 september.

 

5) Vlaamse compensatiepremie

In Vlaanderen is een ‘Compensatiepremie’ van 3.000 EUR of 1.500 EUR aangekondigd voor ondernemers die zwaar omzetverlies hebben en die niet in aanmerking komen voor de Hinderpremie.

Het is een 'compensatie' voor de Vlaamse hinderpremie voor ondernemingen die gedwongen moeten sluiten. 
Ondernemers die immers niet verplicht moeten sluiten (vb. evenementensector, (para-) medische beroepen, dierenpensions, freelancers, landbouwsector, schilders, loodgieters, dienstenleveranciers, gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandel) worden deze tijd eveneens geconfronteerd met minder klanten en dus minder omzet.  Met deze premie kunnen zij hun verliezen ook (deels)compenseren.

Om de premie te krijgen, zal een omzetverlies van 60% moeten aangetoond worden. 


Verdere modaliteiten;

 • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn;
 • Zelfstandigen in bijberoep die de minimumbijdragen betalen zoals een hoofdberoeper (komen dan in aanmerking voor de premie van 3.000 EUR);
 • Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 EUR en 13.993,78 EUR kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 EUR.
  Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% (4/5) of meer;
 • Het omzetverlies is minstens 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020;
 • Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van 60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan;
 • Voor vzw’s is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

De aanvraag zal via Vlaio ingediend moeten worden, maar voorlopig is de online toepassing nog niet beschikbaar. 

B. Fiscale luik

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën.

Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen. Het gaat om ondernemingen die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, en dit ook kunnen aantonen (vb. een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen,…)
De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die, onafhankelijk van het coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen.

Welke schulden?

 • bedrijfsvoorheffing
 • btw
 • personenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • rechtspersonenbelasting

Welke termijn?

Aanvraag in te dienen tegen uiterlijk 30 juni 2020

Welke maatregelen?

 • afbetalingsplan
 • vrijstelling van nalatigheidsinteresten
 • kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

De federale regering heeft inmiddels ook bijkomende maatregelen genomen om financiële ademruimte te creëren voor bedrijven en ondernemers. Hiervoor is geen aanvraag nodig. 

 • uitstel indieningstermijn aangiften vennootschaps- en rechtspersonenbelasting, evenals de belasting der niet-inwoners voor vennootschappen met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020

 • uitstel voor de indiening van periodieke btw - aangiften & intracommunautaire opgaven;

  --> aangifte over februari 2020 uiterlijk 6 april 2020 in te dienen;
  --> aangifte over maart 2020 uiterlijk 7 mei 2020 in te dienen;
  --> aangifte over 1ste kwartaal 2020 uiterlijk 7 mei 2020 in te dienen.

 • uitstel voor de indiening van de jaarlijkse klantenlisting tot 30 april 2020 (in plaats van 31 maart 2020).
  Wie zijn activiteit heeft stopgezet, dient de klantenlisting uiterlijk de 4de maand na de stopzetting in te dienen. 

 • uitstel van betaling van 2 maanden voor zowel btw als bedrijfsvoorheffing (BV).

  --> btw - aangifte over februari 2020 uiterlijk 20 mei 2020 te betalen;
  --> btw - aangifte over maart 2020 uiterlijk 20 juni 2020 te betalen;
  --> btw - aangifte 1ste kwartaal 2020 uiterlijk 20 juni 2020 te betalen.        

  --> aangifte BV februari 2020 uiterlijk 13 mei 2020 te betalen;
  --> aangifte BV maart 2020 uiterlijk 15 juni 2020 te betalen;
  --> aangifte BV 1ste kwartaal 2020 uiterlijk 15 juni 2020 te betalen. 

 • Wie de aanslag personen- of vennootschapsbelasting (ook niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting) over het aanslagjaar 2019 ontvangt vanaf 12 maart 2020, zal sowieso een extra termijn van 2 maanden hebben om de aanslag te betalen. De betalingstermijn gaat daardoor dus naar 4 maanden in plaats van standaard 2 maanden. 

 

Alle indieners van btw-maandaangiften - ook zij die géén vergunning maandelijkse teruggave hebben en die evenmin als ‘starter’ beschouwd worden - zullen onder de hierna vermelde voorwaarden een versnelde teruggave van het btw-krediet kunnen genieten op hun rekening-courant (met datum van uitwerking 31 maart 2020).

Voor alle btw-maandindieners die van deze versnelde teruggaaf willen genieten (starters, vergunninghouders ‘maandelijkse teruggave’ en alle anderen) wordt de indieningstermijn voor de aangifte van februari 2020 gebracht op 3 april 2020.
De teruggave zal enkel gebeuren als het vakje ‘Aanvraag terugbetaling’ aangekruist is in de elektronisch ingediende aangifte btw.
De andere basisvoorwaarden blijven van toepassing, onder andere:

 • minimumbedrag 245 euro;
 • alle aangiften over het lopende kalenderjaar moeten ingediend zijn
 • de administratie kent uw rekeningnummer voor btw-teruggaven
 • er mag geen verzet tegen deze terugbetaling bestaan (t.g.v. een derdenbeslag of een overdracht van schuldvordering

In plaats van een terugbetaling op 29 mei 2020, of zelfs uiterlijk op 30 juni 2020, zal de terugbetaling dankzij deze maatregel uiterlijk op 30 april 2020 gebeuren.

Opgelet! Deze indieningstermijn doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om de andere maandaangiften van februari 2020 (die geen krediet vertonen of waarvoor geen teruggave gevraagd wordt) tijdig in te dienen tot en met 6 april 2020.

Nog dit, inmiddels heeft de fiscus gemeld dat niet-essentiële / niet-dringende controles ter plaatse worden uitgesteld. Zij zal waar mogelijk overschakelen op controles op afstand. De fiscus kan u vragen boekhoudkundige gegevens per e-mail aan haar door te sturen. U denkt dan aan boeken, historieken, facturen, ...

 

C. Verzekeringsluik

Kijk zeker ook je verzekeringspolis na.
Sommige polissen garanderen een gewaarborgd inkomen bij overmachtssituaties.

 

Heeft u voor uw specifieke situatie vragen omtrent bovenstaande, aarzelt u niet ons te contacteren, bij voorkeur zoveel mogelijk via e-mail aan uw vertrouwde dossierbeheerder. Vragen zullen indien nodig intern doorgeleid worden. 

laatste update: 02/04/2020