Actua

Steunmaatregelen Coronavirus: update 28/10/2020

Het Covid-19-virus laat zich opnieuw uitgebreid gelden in België. De cijfers van de dagelijkse besmettingen en ziekenhuisopnames overschrijden de tijdens de lockdown gevestigde ‘records’. Enkele weken geleden werd, met onder andere de sluiting van de horeca en de instelling van een avondklok, een eerste reeks maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Recenter werden ook sport- en cultuurevenementen aan banden gelegd. Deze maatregelen treffen niet in het minst de betrokken ondernemingen. Overheidssteun is dan ook broodnodig in deze periode. In wat volgt vindt u een overzicht van de geldende steunmaatregelen.

 

1. Vlaams beschermingsmechanisme

Indien de verstrengde coronamaatregelen tot een omzetdaling van minstens 60% geleid hebben in de maanden augustus en september (in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar), kan een onderneming beroep doen op het Vlaams beschermingsmechanisme.
Als omzetdaling geldt de daling van de omzet (excl. btw) ingevolge verminderde prestaties ten gevolge van exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad.
Ook ondernemingen die in die periode (opnieuw) verplicht werden te sluiten, komen in aanmerking voor deze steunmaatregel.
Holdingvennootschappen, patrimoniumvennootschappen en managementvennootschappen worden van de premie uitgesloten.

De premie bedraagt 7,5% van de omzet, exclusief btw, in de maanden augustus en september 2019, met een maximum van 15.000,00 EUR per onderneming.

De toekenning van deze steunmaatregel is gekoppeld aan de verplichting voor de onderneming om uiterlijk op 24 augustus 2020 opnieuw geopend te zijn.
Indien de onderneming na die datum minder openingsdagen heeft dan in dezelfde periode in 2019, wordt de steun gehalveerd.
Sinds 1 oktober jl. kan deze premie aangevraagd worden via de daartoe bestemde toepassing op de website van VLAIO.

VOOR DE TOEKOMST: Ondernemingen die in de periode tussen 1 oktober en 15 november een omzetverlies van 60% lijden, kunnen beroep doen op een nieuwe Vlaamse premie. Deze zal 10% van de omzet tijdens dezelfde periode vorig jaar bedragen. Deze maatregel kan op dit ogenblik nog niet worden aangevraagd.

 

2. Heropstart - overbruggingsrecht

Voor de maanden juli tot en met oktober kan het overbruggingsrecht dienen ter ondersteuning van de heropstart door zelfstandigen die in de eerste fase van de Covid-19-crisis verplicht werden om hun activiteit te onderbreken, en vervolgens hun zelfstandige activiteit opnieuw mochten opstarten, maar daarbij af te rekenen hebben met een omzetverlies. Voorwaarde is dat de activiteit op 3 mei 2020 nog verboden of beperkt was door de sluitingsmaatregelen opgelegd door de overheid. Het gaat o.m. over de volgende activiteiten: horeca, non-food detailhandel, markten, kappers en schoonheidsspecialisten, reisbureaus, autocarbedrijven…

Indien de activiteit opnieuw opgestart mag worden, zonder andere beperkingen dan de regels inzake social distancing, en aangetoond kan worden dat een omzetverlies geleden werd, kan een beroep worden gedaan op het heropstart-overbruggingsrecht.
Van een omzetverlies is sprake als in het tweede kwartaal van 2020 een vermindering van minstens 10% kan worden aangetoond in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Voor de maand oktober geldt het derde kwartaal als uitgangspunt.
Bij de aanvraag moeten in ieder geval objectieve elementen gevoegd worden waaruit een dergelijk omzetverlies blijkt.

De maandelijkse uitkering verschilt in functie van de gezinslast.
Indien de zelfstandige geen kinderen ten laste heeft bij het ziekenfonds, bedraagt het overbruggingsrecht € 1.291,69.
Met kinderlast bedraagt deze uitkering € 1.614,10.
De aanvraag verloopt (online) via uw sociale verzekeringsfonds.

VOOR DE TOEKOMST: Inmiddels werden op politiek vlak al stappen ondernomen om het Heropstart-overbruggingsrecht te verlengen tot en met 31 december 2020. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet op.

 

3. Corona - overbruggingsrecht

Naast het heropstart-overbruggingsrecht blijf ook het gewone Corona-overbruggingsrecht bestaan, en dat voor de maanden juli tot en met december 2020.
Het Corona-overbruggingsrecht is voorbehouden voor zelfstandigen die nog niet konden heropstarten.
Het betreft enerzijds ondernemingen die nog onderworpen zijn aan een verplichte sluiting (zoals jacuzzi’s, stoomcabines en hammams, discotheken en dancings, de evenementensector…).
Daarnaast kunnen ook zelfstandigen, die gedwongen zijn hun activiteit geheel of gedeeltelijk te onderbreken omdat zij afhankelijk zijn van een activiteit die op haar beurt verplicht onderbroken werd, in aanmerking komen. Daarbij moet dan wel een band van afhankelijkheid worden aangetoond.

Ook hier hangt de omvang van de premie af van de vraag of de zelfstandige kinderen ten laste heeft bij het ziekenfonds.
In voorkomend geval maakt men aanspraak op € 1.614,10, zo niet bedraagt de uitkering € 1.291,67.
De aanvraag verloopt (online) via uw sociale verzekeringsfonds.

VOOR DE TOEKOMST: Recent werd een voorontwerp van wet goedgekeurd die het Corona-overbruggingsrecht zal verdubbelen in oktober en november 2020 voor zelfstandigen die hun activiteiten volledig of gedeeltelijk hebben moeten stopzetten wegens de verstrengde maatregelen. De dubbele uitkering bedraagt € 2.583,38 (zonder gezinslast), dan wel € 3.228,20 (met gezinslast).

 

4. Overbruggingsrecht bij quarantaine of gesloten klas, school of kinderopvang

Vanaf september 2020 kan een zelfstandige ook een beroep doen op het overbruggingsrecht indien hij zelf in quarantaine wordt geplaatst en daardoor zijn zelfstandige activiteit gedurende minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen daadwerkelijk en volledig moet onderbreken.
Enkel indien de zelfstandige zijn activiteit niet van thuis uit kan organiseren, komt hij in aanmerking voor deze uitkering.
Ook de zelfstandige die zijn activiteit gedurende minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen volledig moet onderbreken omdat hij moet instaan voor de zorg van zijn kind(eren) (jonger dan 12 jaar), door sluiting van de klas, school of kinderopvang, maakt aanspraak op het overbruggingsrecht.