Actua

Renovatie en herstel van privéwoningen: 6% of 21% BTW?

Tot 12/02/2016 was de 'oude' regeling van toepassing, zijnde een BTW-tarief van 6% voor werken in onroerende staat aan privé -woningen ouder dan 5 jaar. 
De ouderdomsvoorwaarde van 5 jaar werd echter opgetrokken tot 10 jaar. 
Omdat de wet slechts verschenen is in het Belgisch Staatsblad van 02/02/2016, is de nieuwe ouderdomsvereiste van 10 jaar slechts van kracht m.i.v. 12/02/2016. 
Vanaf die dag geldt dus enkel nog een verlaagd tarief voor woningen ouder dan 10 jaar. 
De wet voorziet echter in een overgangsregeling voor woningen die voor het eerst in gebruik genomen zijn tussen 01/01/2007 en 31/12/2011. Voor een woning die na 31/12/2011 voor het eerst in gebruik werd genomen kan de overgangsmaatregel m.a.w. niet worden toegepast en zal 21% BTW aangerekend moeten worden.
De voorwaarden om van de overgangsregeling gebruik te kunnen maken, gaan als volgt;
- op 12/02/2016 moeten de toepassingsvoorwaarden van de 'oude' regeling voldaan zijn 
(d.w.z. de woning moet ouder zijn dan 5 jaar) én;
- de aannemer reikt de facturen ten laste uit op 31/12/2017;
- er werd een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd vóór 12/02/2016 of het stedenbouwkundig meldingsformulier werd voor die datum ingediend OF;
- voor werken die geen stedenbouwkundige vergunning vereisen, is er een gedetailleerde overeenkomst tot stand gekomen vóór 12/02/2016. Als bewijs dat de overeenkomst voor die datum tot stand is gekomen, geldt o.m. de opname in een notariële akte, de registratie bij een registratiekantoor of de indiening van de overeenkomst bij het BTW-controlekantoor. 
Indien aan alle bovenstaande voorwaarden voldaan, is het tarief van 6% van toepassing voor woningen ouder dan 5 jaar, doch jonger dan 10 jaar. 
Werden de voorwaarden niet of niet allemaal nageleefd, maar werd er wel een voorschotfactuur uitgereikt/betaald vóór 12/02/2016, dan is het tarief van 6% toch van toepassing op het gefactureerde bedrag. 
Werd er tijdig een voorschotfactuur uitgereikt of betaald én werden de werken bovendien uitgevoerd voor 12/02/2016, dan is op het saldo tevens slechts 6% verschuldigd. 
Werden de werken echter pas na 12/02/2016 uitgevoerd, dan zal op het saldo 21% BTW gerekend worden.


Is er ook nog een regeling voor woningen ouder dan 15 jaar? 
Deze bestaat ook nog, zij het dat deze regeling quasi identiek verloopt, met dat kleine verschil echter dat de levering van verwarmingsketels in appartementsgebouwen en de levering van liftinstallaties slechts kan tegen een tarief van 6% indien de ouderdomsvoorwaarde van 15 jaar gehaald is.