Over B&R  |  Activiteiten  |  Jobs  |  Contact  |  GDPR

Nieuwe maatregelen begrotingsakkoord juli 2018

 

Naar aanleiding van het begrotingsakkoord vatten wij hieronder de voornaamste nieuwigheden samen.

 

1. Voordeligere belasting op het privégebruik van woningen die in de vennootschap zitten

Wanneer een rechtspersoon een woning gratis ter beschikking stelde, werd het forfaitaire voordeel van alle aard vermenigvuldigd met een factor van 3,8. Voor een terbeschikkingstelling door een natuurlijke persoon gold slechts een factor van 1,25. Dit verschil in behandeling was niet objectief te verantwoorden en werd door de rechtspraak als discriminatie beschouwd.
Daarom werd sinds begin 2018 de factor van 3,8 in de praktijk niet meer toegepast. Een aanpassing van de wet was aangekondigd en de aanpassing valt voordeliger uit dan verwacht.
Concreet kiest de wetgever ervoor om geen onderscheid meer te maken naar gelang wie het onroerend goed ter beschikking stelt (natuurlijke persoon of rechtspersoon) en steeds een factor 2 toe te passen. Het voordeel alle aard zal bijgevolg als volgt berekend worden:

VAA bewoning = geïndexeerd kadastraal inkomen x 100/60 x 2

De nieuwe formule zal van toepassing zijn vanaf 1 januari 2018. 

 

2. Verder overleg over belastingregime voor buitenlandse vakantiewoningen. 

 

Hoewel de wetgeving het belastingregime voor buitenlandse vakantiewoningen had moeten aanpassing (gelet op de Europese rechtspraak van het Hof van Justitie) werd momenteel enkel beslist om deze materie verder te ‘analyseren'.
Het recente voorstel op basis waarvan de buitenlandse huur- en verkoopwaarde ‘omgerekend’ wordt naar het kadastraal inkomen aan de hand van een zelfde formule die ook in België gehanteerd wordt, ligt nog steeds op tafel maar er moeten nog enkele technische en praktische problemen uitgeklaard worden.

 

3. Uitbreiding van sectoren m.b.t. de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

E-commerce zal in de toekomst kunnen genieten van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Daarnaast zal deze maatregel ook uitgebreid worden in de maritieme sector zodat ook de binnenvaart ervan kan genieten.

 

4. Spreiding in de tijd van compenserende vrijstelling voor het eindstatuut voor arbeiders en bedienden

Onder het eenheidsstatuut (sinds 2014) is het duurder om arbeiders en lagere bedienen na vijf jaar anciënniteit te ontslaan. Bij wijze van compensatie voor deze hogere ontslagkosten mogen ondernemingen een vrijstelling voor sociaal passief toepassen. Deze vrijstelling, die voor het eerst in 2019 geclaimd kan worden, moet gespreid over vijf jaar (20% per jaar) uitgevoerd worden.
Daarnaast blijken uit een verduidelijking van de wettekst dat:

- de vrijstelling slechts één keer per werknemer geldt;
- de vrijstelling elk jaar geldt zolang de werknemer in dienst blijft maar niet per dienstjaar

 

5. Versterking van de fraudebestrijding

 

Aankondiging van twee heel concrete maatregelen m.b.t. fraudebestrijding beslist:

- Verplichting tot opmaak van fiscale fiches voor, vanaf 1 januari 2018, door een buitenlandse groepsvennootschap aan werknemers van een binnenlandse vennootschap toegekende:

o gratis aandelen(opties);
o aandelen met korting;
o andere voordelen van alle aard

- Verplichting tot inhouding en doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor toekenningen of betaalbaarstellingen vanaf 1 januari 2019.

Bovengenoemde verplichtingen rusten op de binnenlandse (Belgische) groepsvennootschap.

Naast bovenstaande twee maatregelen wil de regering de samenwerking verbeteren tussen de belastingadministratie en parketten met het oog op regularisatie van (niet-aangegeven) verjaarde kapitalen.
Tevens is het wetboek invordering, dat de invordering van directe en indirecte belastingen harmoniseert, klaar en wordt de aanslagprocedure inzake BTW gelijkgeschakeld met die van de inkomstenbelastingen (inkohiering i.p.v. dwangbevel).

 

6. Vervroeging van ATAD-interestaftrekbeperking

De ATAD-interestaftrekbeperking is een onderkapitalisatiemaatregel onder de vorm van een beperking van de aftrekbaarheid van vreemd vermogen. Met deze maatregel tracht men de uitholling van de belastbare basis van vennootschappen tegen te gaan door gebruik van overdreven interestbetalingen. Aanvankelijk zou deze interestaftrekbeperking pas in werking treden in 2020. De inwerkingtreding van de maatregel wordt daarentegen met één jaar vervroegd (vanaf 2019).

 

C1JFER5 ALLEEN VOL5TAAN N1ET