Actua

Nieuwe btw-regeling voor e-commerce en verkopen op afstand

 

Er werd, onder invloed van de Europese wetgever, de afgelopen jaren grondig gesleuteld aan de btw-regeling voor de e-commerce. De nieuwe regels betekenen ook een verregaande wijziging van de regels inzake de voldoening van btw in B2C-relaties. Er wordt immers een zogenaamde One-Stop Shop-regeling (OSS) ingevoerd, volgens welke ondernemers (onder andere) voor hun grensoverschrijdende afstandsverkopen binnen de Europese Unie één speciale btw-aangifte kunnen doen in het land van vestiging. De wijzigingen treden in werking op 1 juli 2021.

Momenteel geldt al een soortgelijke regeling voor telecommunicatiediensten, omroepdiensten en langs elektronische weg verrichte diensten. Door middels van een MOSS-aangifte (Mini One-Stop Shop) kunnen providers van dergelijke diensten hun omzet in alle lidstaten aangeven via een enkele btw-aangifte. Die regeling wordt met ingang van 1 juli 2021 vervangen door de OSS-regeling, die voor alle dienstprestaties zal gelden. Een onderneming kan dan in het land van haar vestiging volstaan met één btw-aangifte voor alle geleverde grensoverschrijdende prestaties. Zij hoeft zich bijgevolg niet langer in andere lidstaten identificeren voor btw-doeleinden omdat zij daar lokale B2C-diensten verricht.

_______

Voorbeeld

Een Belgische aannemer herstelt een dak van een onroerend goed gelegen in Duitsland. Die prestatie is in beginsel onderworpen aan Duitse btw. De aannemer zou zich dus voor btw-doeleinden moeten registreren in Duitsland. Dankzij de invoering van het OSS-systeem kan hij er echter ook voor kiezen zich niet in Duitsland te registreren, maar om in België een specifiek ‘OSS-nummer’ aan te vragen. Onder die regeling kan hij dan alle buitenlandse btw aangeven die verschuldigd is over handelingen aan particulieren (dus ook bv. voor werken in Nederland).

_______

De gevolgen van de OSS-regeling laten zich ook voelen op het gebied van verkopen op afstand binnen de Europese Unie. Voor verkopen op afstand geldt op dit moment dat de btw verschuldigd is in het land van aankomst van de goederen indien (i) deze door en voor rekening van de leverancier naar de koper worden vervoerd/verzonden, en (ii) de drempel van verkopen in het desbetreffende land door de leverancier werd overschreden. Voor België bedraagt deze drempel 35.000,00 EUR. In voorkomend geval moest de leverancier zich dan in elk van de landen waarvoor deze voorwaarden vervuld was registreren, en periodiek een btw-aangifte indienen. Onder de nieuwe OSS-regeling volstaat het dat hij één aangifte indient in het land van zijn vestiging. Voornoemde grens van 35.000,00 EUR wordt onder in het kader van de nieuwe regeling vervangen door een drempel van 10.000,00 EUR. Bovendien wordt de drempel niet langer berekend in de lidstaat van bestemming, maar wel in de lidstaat van vestiging van de btw-plichtige. Zodra de verkopen op afstand dit bedrag overschrijden, kan de leverancier gebruik maken van het OSS-systeem om haar omzet in andere lidstaten aan te geven.

Voor verkopen op afstand bij invoer wordt een gelijkaardige regeling ingevoerd, onder de naam IOSS (Import One-Stop Shop). Onder die regeling wordt bij een verkoop op afstand niet de invoer, maar de levering aan de particulier aan btw onderworpen. De btw wordt in dat geval voldaan via een aangifte onder het IOSS-systeem, in het land van vestiging van de onderneming.

Voor alle duidelijkheid: een leverancier is niet verplicht gebruik te maken van de OSS-regeling. Echter, eens een specifiek OSS-nummer wordt aangevraagd, moet het verplicht worden gebruikt voor de handelingen die ervoor in aanmerking komen.