Over B&R  |  Activiteiten  |  Jobs  |  Contact  |  GDPR

Meldingsplicht grensoverschrijdende fiscale constructies

Op 13 maart 2018 hebben de ministers van Financiën een akkoord bereikt over de amendering van de richtlijn betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen (hierna richtlijn). Voortaan bestaat er een meldingsplicht voor al wie tussenkomst in bepaalde grensoverschrijdende fiscale planningsstructuren. Informatie met betrekking tot voorgenoemde gemelde structuren zal in de toekomst automatisch worden uitgewisseld tussen de EU-lidstaten.

Wat houdt deze meldingsplicht in?

De nieuwe meldingsplicht heeft betrekking op grensoverschrijdende fiscale constructies. Dit zijn constructies in meer dan één lidstaat en een derde land waarbij één of meer deelnemers aan de constructie:

• hun fiscale woonplaats niet in hetzelfde of in meer dan één rechtsgebied hebben;
• ofwel een bedrijf uitoefenen in een ander rechtsgebied via een aldaar gelegen vaste inrichting, en de constructie betreft alle of een deel van de activiteiten van die vaste inrichting;
• ofwel een bedrijf uitoefenen in een ander rechtsgebied zonder in dat rechtsgebied fiscale woonplaats te hebben of een vaste inrichting te creëren.

De richtlijn definieert niet wat agressieve fiscale planning is, maar werkt met een lijst van kenmerken, die een aanwijzing van belastingontwijking of misbruik vormen. Enkel grensoverschrijdende constructies waarbij het verkrijgen van een fiscaal voordeel het belangrijkste doel is, dienen gemeld te worden.

Op wie rust de meldingsplicht?

In eerste instantie bestaat er in principe in hoofde van de ‘intermediairs’ een meldingsplicht. Een intermediair is “elke persoon die een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie bedenkt, aanbiedt, opzet, beschikbaar maakt voor implementatie of de implementatie ervan beheert.” (bv. boekhouder, fiscale adviseur)
De intermediair moet de constructie melden binnen een korte termijn van dertig dagen vanaf de dag dat de constructie klaar is voor implementatie. Ook wie terloops (on)rechtstreeks advies heeft gegeven over de structuur (bv. bankier, revisor), ontsnapt niet aan de verplichting. In bepaalde gevallen rust de meldingsplicht ook op de belastingplichtige.

Waar melding maken van de fiscale constructie?

In beginsel is de meldingsplicht van de intermediair of belastingplichtige in het land waar hij/zij fiscaal inwoner is.

Wanneer is de regelgeving van toepassing?

Vanaf 1 juli 2020 is de Europese richtlijn van toepassing. Echter de reikwijdte van de richtlijn begint veel vroeger. De meldplicht heeft daarnaast ook betrekking op alle constructies die uiteengezet zijn vanaf de inwerkingtreding. Gezien het politiek akkoord zal de publicatie van de geamendeerde richtlijn niet lang uitblijven. De inwerkingtreding van de richtlijn gebeurt twintig dagen na de publicatie. Constructies die in de nabije toekomst worden opgezet, zullen daarom eveneens in 2020 gemeld moeten worden.

Wat zijn de sancties?

Het is aan de Europese lidstaten sancties vast te stellen wanneer de intermediair of belastingplichtige zijn meldingsplicht niet nakomt. De richtlijn schrijft voor dat de sancties doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend moeten zijn.

C1JFER5 ALLEEN VOL5TAAN N1ET