Over B&R  |  Activiteiten  |  Jobs  |  Contact  |  GDPR

Meldingsplicht grensoverschrijdende fiscale constructies – Update

 

In een eerdere bijdrage, terug te vinden op onze website onder het onderdeel actua, werd de nieuwe meldingsplicht m.b.t. grensoverschrijdende fiscale constructies kort toegelicht. Hieronder een update n.a.v. de aanname van de geamendeerde Richtlijn 2011/16.

 

1. Meldingsplichtige

Aan de meldingsplicht worden onderworpen:


*Intermediair/tussenpersoon: de persoon die t.a.v. de belastingplichtige de verantwoordelijkheid draagt om de constructie te bedenken, aan te bieden, op te zetten of de fiscale       implementatie ervan te beheren

*Personen die rechtstreeks of onrechtstreeks materiële hulp, bijstand of advies verleenden.
  Zij kunnen aan de meldingsplicht ontsnappen indien zij kunnen bewijzen dat zij niet op de hoogte waren of konden zijn van het feit dat de belastingplichtige aan wie zij (on)rechtstreeks materiële hulp, bijstand of advies boden bij een geviseerde constructie betrokken was.

*De belastingplichtige zelf: in drie specifieke situaties wordt de meldingsplicht doorgeschoven naar de belastingplichtige

Indien er meerdere meldingsplichtige partijen bij de constructies betrokken zijn, dienen zij elk de constructie te melden, tenzij zij kunnen aantonen dat een andere tussenpersoon de melding reeds in orde bracht.

 

2. Te melden gegevens

 

In het kader van de melding moet de tussenpersoon, of eventueel de belastingplichtige zelf, een aantal gegevens verstrekken.
Concreet betreft het:


*De identificatiegegevens van de belastingplichtige en de tussenpersoon
*De identificatiegegevens van andere personen in een lidstaat (incl. vermelding van de lidstaten waaraan deze personen verbonden zijn) waarop de constructie naar alle waarschijnlijkheid    een invloed zal hebben
*De lidstaat van de betrokken belastingbetaler(s) en eventuele andere lidstaten waar de constructie naar alle waarschijnlijkheid een invloed zal hebben
*Een samenvatting van de voorgenomen constructie, alsook de naam waaronder deze gekend is (zonder dat dit aanleiding mag geven tot openbaarmaking van handels of bedrijfsgeheim)
*Een beschrijving van de wezenskenmerken/hallmarks waaraan de constructie voldoet
*De datum van de eerste stap van implementatie van de constructie
*De nationale regelgeving die aanleiding geeft tot het opzetten van de constructie
*De waarde van de transactie

 

3. Moment van melding

 

De melding van de constructie moet gebeuren, afhankelijk van welke van onderstaande momenten het eerst zal plaatsvinden, binnen de dertig dagen vanaf:
*de dag nadat de constructie voor implementatie beschikbaar werd gesteld
*de dag nadat de constructie gereed is voor implementatie
*het moment waarop de eerste stap in de implementatie werd ondernomen

‘Marktklare constructies’ (constructies waarbij van gestandaardiseerde documenten of structuren gebruik wordt gemaakt en die beschikbaar zijn voor meer dan één bepaalde belastingplichtige zonder dat de implementatie grote aanpassingen vereist) moeten gemeld worden d.m.v. een lijst (op te stellen om de drie maanden) met alle nieuwe belastingplichtigen die opteerden voor de implementatie van de constructie.

 

4. Datum van inwerkingtreding

 

De Richtlijn moet uiterlijk tegen 31 december 2019 in nationale wetgeving omgezet zijn zodat de uitwisseling van informatie mogelijk is vanaf 1 juli 2020.
België heeft haar doelstelling reeds kenbaar gemaakt om ruim voor deze deadline de omzetting te realiseren.

C1JFER5 ALLEEN VOL5TAAN N1ET