Actua

Innovatieve arbeidsorganisatie: deadline voor subsidieaanvraag verloopt op 31 mei 2022

 

Op 23 maart 2021 stelde de NAR in zijn advies nr. 2.207 aan de minister van Werk voor om een eerste cyclus van pilootprojecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie op te starten. De minister reageerde hier positief op.
Een subsidieaanvraag kan ingediend worden tussen 1 april en 31 mei 2022. De subsidie zelf betreft een forfaitair bedrag van 15.000 EUR.

Welke types van projecten?

De subsidies zijn bestemd voor pilootprojecten voor innovatieve arbeidsorganisatie. Innovatieve arbeidsorganisatie is een term die gebruikt wordt voor nieuwe manieren om het werk te organiseren, waarbij een synergie wordt gezocht tussen de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteit van de arbeid.
Innovatieve arbeidsorganisatie houdt dus een win-winsituatie in voor de werkgever en zijn werknemers.

In een traditionele arbeidsorganisatie concentreren werknemers zich vaak enkel op de eigen job, zonder voortdurend af te stemmen met de collega's en zonder al te veel zicht te hebben op het geheel. Dat kan de betrokkenheid en efficiëntie verminderen.

Bij een innovatieve arbeidsorganisatie wordt het werk niet langer opgedeeld in los van elkaar staande jobs, maar in logisch samenhangende, zelfsturende organisatie-eenheden of teams. Er is minder hiërarchie, er zijn minder strakke procedures en er zijn meer mogelijkheden om bij te leren. De teams krijgen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een product of een dienst. Dat maakt de organisatie flexibeler, en het verhoogt de creativiteit en betrokkenheid bij de werknemers.

De sociale partners willen op zoek gaan naar projecten die rechtstreeks tot doel hebben om in ondernemingen:

  • een soepelere organisatie van de arbeid voor de werkgever mogelijk te maken, EN
  • de balans werk-privéleven en de werkbaarheid van de loopbaan voor de werknemer te verbeteren.

Ondernemingen die willen deelnemen aan het pilootproject innovatieve arbeidsorganisatie kunnen voor 31 mei a.s. hun dossier met subsidieaanvraag bij de NAR (Nationale Arbeidsraad) indienen.

De projecten hebben een looptijd van maximaal 18 maanden. Het forfaitaire bedrag van de subsidie bedraagt 15.000 euro per project.
Voor projecten ingediend door een paritair (sub)comité bedraagt het maximumbedrag van de subsidie 45.000 euro.

De NAR verstrekt ten laatste op 31 juli een gemotiveerd advies aan de minister van Werk, die vóór 30 september de aanvragende onderneming in kennis stelt van de beslissing.