Over B&R  |  Activiteiten  |  Jobs  |  Contact  |  GDPR

Hervorming van de tarieven in de erfbelasting


1. Nieuwe schijven en tarieven voor zijverwanten en andere personen

De schijven en tarieven voor partners, (klein)kinderen en (groot)ouders blijven ongewijzigd.
Voor broers, zussen en voor andere personen worden de huidige schijven en tarieven aangepast.
De nieuwe regeling is van toepassing vanaf 1 september 2018 en treedt in principe gelijk in werking met het nieuwe erfrecht.
Voor broers en zussen geldt vandaag voor de eerste schijf (0-75.000 euro) een tarief van 30 % terwijl voor andere personen een tarief van 45 % geldt. Dit tarief wordt in de toekomst verlaagd naar 25 % voor beide categorieën. Alsook zal de omvang van de eerste schijf verminderd worden van 75.000 euro naar 35.000 euro.
Daarnaast wordt voor beide categorieën de omvang van de tweede schijf verlaagd van 75.000-125.000 euro naar 35.000-75.000 euro. In plaats van 55 % zullen broers en zussen in de toekomst 30 % betalen terwijl voor andere personen een tarief van 45 % in plaats van 55 % zal gelden.
Tot slot zal de hoogste schijf van meer dan 125.000 euro met een tarief van 65 % worden geschrapt en vervangen door een tarief van 55 % voor bedragen van meer dan 75.000 euro.

Een overzicht van de huidige tarieven/

Verkrijgingen tussen broers en zussen[1]

Schijf in euro

Tarief

Totaalbedrag van de belasting op de voorgaande gedeelten, in euro

Vanaf

tot en met

tussen broers en zussen

tussen broers en zussen

0,01

75.000

30 %

 

75.000,01

125.000

55 %

22.500

125.000,01

 

65 %

50.000

 

[1] Tarieven gelden per netto-verkrijging. Geen opsplitsing tussen het roerend en het onroerend gedeelte.

Verkrijgingen tussen andere personen[1]

Schijf in euro

Tarief

Totaalbedrag van de belasting op de voorgaande gedeelten, in euro

Vanaf

tot en met

tussen anderen

tussen anderen

0,01

75.000

45 %

 

75.000,01

125.000

55 %

33.750

125.000,01

 

65 %

61.250

 

[1] Tarieven gelden op het totaal van de netto-verkrijgingen. Elke erfgenaam staat in voor de betaling van een deel van de erfenisrechten in verhouding tot de ontvangen netto-verkrijging.

Een overzicht van de nieuwe tarieven/

Verkrijgingen tussen broers en zussen:

Schijf in euro

Tarief

Totaalbedrag van de belasting op de voorgaande gedeelten, in euro

Vanaf

tot en met

tussen broers en zussen

tussen broers en zussen

0,01

35.000

25 %

 

35.000,01

75.000

30 %

8.750

75.000,01

 

55 %

20.750

 

Verkrijgingen tussen andere personen:

Schijf in euro

Tarief

Totaalbedrag van de belasting op de voorgaande gedeelten, in euro

Vanaf

tot en met

tussen anderen

tussen anderen

0,01

35.000

25 %

 

35.000,01

75.000

45 %

8.750

75.000,01

 

55 %

26.750

Met deze nieuwe regeling tracht de wetgever de belastingdruk bij erfovergang te verminderen en meer bewegingsruimte te geven aan erflaters in de keuze van hun erfgenamen.

 

2. Gedeeltelijke belastingvrije vererving van roerende goederen

De langstlevende partner krijgt een groter vrijgesteld deel. De wetgever maakt het in de toekomst mogelijk een deel van het roerend vermogen belastingvrij te erven. Tot 50.000 euro wordt het roerend vermogen (bv. effecten) vrijgesteld van erfbelasting. Zowel gehuwden als wettelijk en feitelijk samenwonenden kunnen op die manier genieten van een belastingvoordeel van 1.500 euro

 

3. Besparende erfsprong

Wanneer een ouder een erfenis ontvangt van zijn (groot)ouder of partner, kan de ouder een deel rechtstreeks overdragen aan zijn (stief)kinderen. De wetgever voorziet één jaar de tijd om de erfenis kosteloos over te dragen. Het voordeel van dergelijke erfsprong bestaat eruit dat de overgedragen goederen slechts éénmaal worden belast. De goederen vallen immers niet meer in de nalatenschap van de ouder. Dit valt voordeliger uit aangezien hierdoor een tweede keer erfbelasting wordt vermeden.

 

4. Speciale regeling voor weeskinderen jonger dan 21 jaar

Tot slot geeft de wetgever extra bescherming aan weeskinderen. Jongeren die hun beide ouders verliezen, voor ze de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, worden vrijgesteld van erfbelasting op de gezinswoning. Tot een bedrag van 75.000 euro dienen ze ook geen erfbelasting te betalen op de door hun ouders nagelaten roerende goederen.

C1JFER5 ALLEEN VOL5TAAN N1ET