Actua

FAQ - BTW-regime voor handelingen voor occasionele diensten tussen burgers of voor handelingen binnen de deeleconomie

 

Vanaf 2016 bestaat er een vereenvoudigingsregeling voor natuurlijke personen die actief zijn in de deeleconomie. Natuurlijke personen die onder de regeling vallen moeten principieel niet voor de btw geregistreerd worden. De regeling werd in 2018 uitgebreid met occasionele diensten tussen burgers.

In mei 2019 heeft de btw-administratie hieromtrent een nieuwe Frequently Asked Questions (hierna FAQ) gepubliceerd. De nieuwe FAQ inzake de bijzondere btw-regeling focussen zich enkel op de ‘deeleconomie en occasionele diensten tussen burgers’ en niet op het ‘verenigingswerk’.

1. Diensten verricht voor doeleinden andere dan de gewoonlijke economische activiteit

Het ontplooien van economische activiteiten geeft geen aanleiding tot btw-identificatie wanneer die diensten verricht worden voor andere doeleinden dan de ‘gewoonlijke’ economische activiteit van de betrokkene. Volgens de FAQ moet de notie “diensten verricht voor doeleinden andere dan de gewoonlijke economische activiteit” vertrekken vanuit het begrip van de beroepswerkzaamheid zoals ze van toepassing is in de inkomstenbelasting.


Een werknemer kan genieten van de regeling van de deeleconomie en/of regeling van de occasionele diensten tussen burgers, zelf al verricht men in dat kader dezelfde diensten die men als werknemer uitoefent.

Een zelfstandige daarentegen mag, in het kader van de deeleconomie en/of regeling van de occasionele diensten tussen burgers, geen diensten van dezelfde aard als die van zijn hoofdactiviteit verrichten.
In tegenstelling tot een zelfstandige aannemer kan volgens de FAQ een loontrekkende/werknemer in een bouwonderneming diensten aanbieden als stukadoor via een erkend platform binnen het kader van de regeling van de deeleconomie (enkel als deze niet geïdentificeerd is voor een andere activiteit voor de btw).


Als voorbeeld geven de FAQ volgend voorbeeld. Een dokter die vervoersprestaties levert via een erkend platform kan in het kader van de deeleconomie in aanmerking komen voor de vrijstelling zowel op gebied van de inkomstenbelasting als btw. In geval een dokter les over EHBO geeft aan privépersonen, zal deze niet kunnen genieten van de regeling van de occasionele diensten tussen burgers. De diensten houden dan te nauw verband met de gewoonlijke economische activiteit als zelfstandige. 
Een niet van btw vrijgestelde architect daarentegen die exact dezelfde activiteit in zijn vrije tijd uitoefent, vist achter het net en komt niet in aanmerking voor de bijzondere btw-regeling. Het is dan maar ook de vraag of zulk onderscheid de toets van het Grondwettelijk Hof zal doorstaan.


2. Grensbedragen

In het voorwoord van de FAQ wordt gesteld dat de uitgevaardigde regels inzake btw en inkomstenbelasting afzonderlijk moeten worden bekeken en zij elkaar geenszins beïnvloeden. Om in aanmerking te komen voor de vereenvoudigingsregeling mogen de inkomsten volgende grensbedragen niet overschrijden:

  • kalenderjaar 2018: 6.130 EUR
  • kalenderjaar 2019: 6.250 EUR

Een overschrijding van het grensbedrag met maximaal 10% zal administratief getolereerd worden op het gebied van btw. Zo’n tolerantie ontbreekt op gebied van inkomstenbelasting.
In tegenstelling tot bij de btw, omvat het jaarlijkse grensbedrag bij de inkomstenbelasting niet enkel de inkomsten uit de deeleconomie en/of occasionele diensten tussen burgers, maar wordt ook rekening gehouden met inkomsten uit verenigingswerk. Bij de controle van het jaarlijkse grensbedrag inzake btw, wordt bovendien geen rekening gehouden met inkomsten van bepaalde vrijgestelde belastingplichtigen (bv. dokter, vroedvrouw, …).

Opmerkelijk schrijven de FAQ wel voor dat bij de beoordeling van het grensbedrag de van btw vrijgestelde onroerende verhuur moet worden meegerekend. Hierdoor kan een belastingplichtige met aanzienlijke huurinkomsten buiten de vereenvoudigingregeling vallen.

Het jaarlijkse grensbedrag voor de btw geldt voor het jaar waarin de inkomsten uit de occasionele diensten tussen burgers en uit de deeleconomie wordt genoten. Bij de inkomstenbelasting daarentegen is belastingvrij klussen uitgesloten als de grens voor het aangaande inkomstenjaar wordt overschreden en evenmin als die grens “in het vorige kalenderjaar” werd overschreden.