Actua

Derde golf aan fiscale steunmaatregelen ter bestrijding van de economische impact door het coronavirus

 

Om de economische gevolgen van de nog steeds heersende coronacrisis voor ondernemingen te temperen, komt de Belgische wetgever met een reeks fiscale steunmaatregelen die gebundeld worden in een verzamelwet “Corona III” en tracht zij ondernemingen fiscaal een hart onder de riem te steken.  
Wij zetten de voornaamste voor u op een rij.

De aftrekbaarheid van receptiekosten tijdelijk 100%

Om de zwaar getroffen evenementsector te ondersteunen, laat de wetgever uitzonderlijk een volledige aftrekbaarheid toe van beroepsmatig gedane receptiekosten als deze gemaakt zijn tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020.

Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Werkgevers die gedurende een ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 gebruik hebben gemaakt van het stelsel van tijdelijke werkloosheid zijn niet gehouden een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing voor de lonen van hun werknemers door te storten op voorwaarde dat ze op die bezoldigingen 100% van die
bedrijfsvoorheffing inhouden.

Vennootschappen die eigen aandelen hebben ingekocht, dan wel dividenden hebben uitgekeerd/toegekend tijdens de periode 12 maart t.e.m. 31 december 2020 worden expliciet uitgesloten van deze gunstregeling. Ook vennootschappen met deelnemingen in staten zonder of met te lage belastingregimes komen niet in aanmerking.

Voor de maanden juni, juli en augustus 2020 bedraagt de niet door te storten bedrijfsvoorheffing 50% van het verschil tussen enerzijds de totaal verschuldigde bedrijfsvoorheffing van elk van die maanden en anderzijds de totaal verschuldigde bedrijfsvoorheffing van de referentieperiode, de maand mei 2020.

Bij de berekening mag geen rekening gehouden worden met de bedrijfsvoorheffing aangaande het vakantiegeld, de eindejaarspremie en achterstallige bezoldigingen.Vrijstelling van belasting van de consumptiecheque

Consumptiecheques worden vrijgesteld van inkomstenbelasting als ze voldoen aan de voorwaarden.
Deze uitgaven zijn aftrekbaar als beroepskosten voor de werkgever.

Verhoogde investeringsaftrek

De wetgever voorziet een verhoging van 5% op het reeds geldende basispercentage van 20% voor investeringsaftrek indien deze vaste activa zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart en 31 december 2020.

De verlenging van de overdracht van ongebruikte investeringsaftrek voor 2019 wordt ook opgetrokken naar de tweede volgende belastbare tijdperken in plaats van enkel het eerst volgende.


Tax shelter voor zwaar door het coronavirus getroffen vennootschappen

Naast de bestaande tax shelter voor groeibedrijven en startende vennootschappen voorziet de wetgever in een "corona tax shelter".
Om de aantrek van bijkomende financiële middelen voor vennootschappen te stimuleren die zwaar te lijden hebben onder de heersende coronacrisis, wil de wetgever belastingplichtigen aanmoedigen om in te schrijven op kapitaalsverhogingen van die vennootschappen.
Deze maatregel geldt echter enkel voor nieuw uitgegeven aandelen op naam en is in tijd beperkt.
De volstortingsplicht moet immers uiterlijk op 31 december 2020 voldaan zijn.

Na aftrek van eventuele verbonden kosten bedraagt de belastingvermindering 20% in de personenbelasting.
In geval van een te lage belastbare basis zijn, kan de belastingvermindering bovendien door de
investeerder achtereenvolgens worden overgedragen naar elk van de drie belastbare jaren volgend op het belastbare tijdperk waarvoor de belastingvermindering wordt toegekend.

De tax shelter is wel strikt voorwaardelijk. Indien de voorwaarden niet langer vervuld zijn, zal de belastingvermindering (gedeeltelijk) teruggenomen worden.

Geen btw-voorschot in december 2020

Zowel kwartaalindieners als maandindieners zijn jaarlijks verplicht om een decembervoorschot te betalen uiterlijk op 24 december.
Om de bedrijven extra ademruimte te geven, ziet de wetgever echter eenmalig af van deze verplichting om dit decembervoorschot m.b.t. de verschuldigde btw over de laatste aangifte te betalen.