Actua

Akkoord tussen Nederland en België over grensarbeiders in de context van de COVID-19 gezondheidscrisis

 

De gezondheidscrisis door het coronavirus zorgt ervoor dat vele grensarbeiders noodgedwongen van thuis uit begonnen te werken en/of terugvielen op een ondersteunende uitkering.
Op 30 april 2020 hebben daarom de bevoegde autoriteiten van België en Nederland een overeenkomst gesloten die duidelijkheid verschaft over de fiscale situatie van grensarbeiders.

Immers als algemene regel bent u in principe belastbaar in de staat waar u fiscaal inwoner bent, tenzij u uw activiteiten fysiek uitoefent in een andere lidstaat. Dit betekent concreet dat Belgische werknemers in Nederland belastbaar zijn, in de mate dat ze werkzaam zijn op Nederlandse bodem en vice versa.

Wel nu, voorgenoemde overeenkomst voorziet in een fictie en bepaalt dat werknemers die ten gevolge van het coronavirus van thuis uit werken belastbaar kunnen blijven in de staat waar ze voorheen, voor het uitbreken van de crisis, hun beroepsactiviteit uitoefenden.
Grensarbeiders, die los van de genomen maatregelen en overeenkomstig hun arbeidsovereenkomst over het algemeen hun dienstbetrekking van thuis uit uitoefenen, komen hiervoor dus niet in aanmerking.

De overeenkomst onderstreept het belang van bewijs en geeft het voorbeeld van een schriftelijke bevestiging van de werkgever over welk deel van de thuiswerkdagen uitsluitend betrekking hebben op de maatregelen in verband met de Covid-19 gezondheidscrisis.

Bovendien kan de fictie slechts worden toegepast voor zover de bezoldiging voor de dagen die thuiswerkend werden doorgebracht, daadwerkelijk worden belast door België/Nederland waar de grensarbeider de dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend zonder de maatregelen die genomen zijn ter bestrijding van het virus.

In de overeenkomst wordt toegelicht hoe het dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland wordt toegepast indien werknemers thuis blijven zonder te werken maar hun salaris toch blijven ontvangen. Hetzelfde werkpatroon zal worden toegepast als wanneer de werknemer wel werkzaam zou zijn geweest: als hij/zij één of meer dagen, die normaal werkdagen zouden zijn, thuisblijft zonder te werken én nog steeds salaris ontvangt van de werkgever.

Tot slot wordt ook ingegaan op de situatie van de Nederlandse grensarbeiders die een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen vanuit België. Als de dienstbetrekking in stand blijft, mag zo’n werkloosheidsuitkering in principe belast worden in de staat waar de beloningen genoten ter zake van de daadwerkelijk vervulde dienstbetrekking mogen worden belast. Hiervoor wordt gekeken naar het gebruikelijke werkpatroon vóór de coronacrisis.

Momenteel is deze overeenkomst van toepassing vanaf 11 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. De overeenkomst kan indien nodig verlengd worden na 31 mei.