Over B&R  |  Activiteiten  |  Jobs  |  Contact

Nederlandse dividendbelasting zonder mogelijkheid tot verrekening – Schending EU-recht

 

Arrest Europees Hof van Justitie m.b.t. de zaak Miljoen

 

In onze nieuwsbrief 95 informeerden wij u reeds kort omtrent deze materie. Zoals geweten is de Nederlandse dividendbelasting niet verrekenbaar met de Belgische heffing en lag de Belgische wetgeving op dit punt reeds diverse malen onder vuur op Europees niveau. Het Europese Hof van Justitie (HvJ) oordeelde echter steeds dat er wat de Belgische heffing betreft geen strijdigheid bestaat met het Europese recht. Bijgevolg besloot een belastingplichtige, de zaak Miljoen, om het geweer van schouder te veranderen en de Nederlandse heffing te viseren. Concreet stelde de belastingplichtige (een Belgische rijksinwoner) dat de Nederlandse dividendbelasting (15%) in strijd was met het Europese recht omdat zij deze niet kon verrekenen terwijl een Nederlandse rijksinwoner in exact dezelfde situatie de Nederlandse dividendbelasting wel zou kunnen verrekenen. Het Hof van Justitie oordeelde recent, n.a.v. de prejudiciële vraag die de Nederlandse Hoge Raad naar aanleiding van bovenvermelde zaak stelde, dat de Nederlandse regelgeving in strijd is met het Europese recht. Het Hof nuanceerde deze uitspraak enigszins door te stellen dat er enkel sprake is van een schending in de mate dat de definitieve belastingdruk, die m.b.t. dividenden in Nederland op niet-rijksinwoners (vanuit Nederlands perspectief) komt te rusten, hoger is dan die voor Nederlandse rijksinwoners. De nationale (Nederlandse) rechter dient te beoordelen of dit het geval is.

 

Impact van dit arrest op uw situatie

 

Bovenvermeld arrest van het Hof van Justitie heeft tot gevolg dat de in Nederland ingehouden dividendbelasting onterecht werd ingehouden in de mate dat de belastingdruk die u als ‘buitenlander’ (bv.: Belgische rijksinwoner) onderging, hoger is dan diegene die u had ondergaan indien u een Nederlandse rijksinwoner was. Concreet volgt uit het bovenvermelde dat u in principe de onterecht ingehouden Nederlandse dividendbelasting kan terugvorderen. Het loont dan ook de moeite om na te gaan of u hiervoor in aanmerking komt.

C1JFER5 ALLEEN VOL5TAAN N1ET