Over B&R  |  Activiteiten  |  Jobs  |  Contact

Beleggen via een tussenpersoon buiten België / wie staat in voor de aangifte van de beursbelasting

 

U herinnert zich de speculatietaks die sinds januari 2016 van toepassing was en tot doel had speculatieve beursverrichtingen te belasten.
Particulieren die beursgenoteerde producten verkochten binnen de zes maanden keken aan tegen een belasting van 33 % op een eventuele meerwaarde.

Nog voor de speculatietaks werd ingevoerd noemden kenners de belasting al een "onding". Dat bleek ook zo in de loop van 2016. Het was niet enkel relatief eenvoudig om de belasting te ontwijken, bovendien zorgde de invoering voor een aanzienlijke daling van het aantal beursverrichtingen en dus ook voor een daling van de beursbelasting die op de aan- en verkooporders verschuldigd is.
Per saldo kostte de nieuwe taks meer geld aan de belastingdienst dan dat die opleverde.

Gevolg, de taks werd afgevoerd met de programmawet van december 2016 en dat met ingang 1 januari 2017.

Onmiddellijk werd de beursbelasting uitgebreid. De plafonds werden verdubbeld.
Ook het “belastbaar feit” is uitgebreid. Voortaan is de belasting ook verschuldigd op beursorders die Belgische ingezetenen plaatsen buiten België.
Van zodra u dus een order plaatst bij een in het buitenland gevestigde tussenpersoon, bent u de belasting verschuldigd.
De tussenpersoon kan voor u de beursbelasting berekenen en inhouden, maar is daartoe niet verplicht.
Doet hij of zij dat niet, bent u als belegger zelf verplicht om de belasting te berekenen en er aangifte van te doen.
Aangifte en betaling moeten in principe gebeuren binnen de maand die volgt op de verrichting. Doet u het zelf, heeft u daar twee maanden de tijd voor.
Over de verrichtingen van januari heeft u dus de tijd tot einde maart. Bij laattijdige indiening is een boete voorzien van 12,50 EUR per week vertraging voor de periode tot 30 juni van dit jaar.
Na 1 juli tot 31 december wordt dat 25 EUR per week. Vanaf 2018 50 EUR per week vertraging…
Bovendien is er bij laattijdige betaling ook nog automatisch nalatigheidsrente verschuldigd aan een tarief van 7% per jaar vanop de dag waarop de betaling had moeten gebeuren.

Een model van aangifteformulier is nog niet beschikbaar, de publicatie wordt eerstdaags verwacht.
Wij bieden u zo gewenst graag de nodige assistentie.

C1JFER5 ALLEEN VOL5TAAN N1ET